Motivation i historiefaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Historie)
  • Godkendt
  • 32
  • 10471
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2020
  • 02-09-2020

Motivation i historiefaget

Bachelor i historie om motivation i historiefaget – Hvorfor er historie uinteressant?.

Problemstilling
Med afsæt i egne personlige refleksioner, samt den udvalgte forskning på området, har jeg udarbejdet denne hovedproblemstilling med tilhørende underspørgsmål:

Hvordan kan jeg som underviser bedst muligt motivere og inddrage eleverne, samt udvikle undervisningen så historieundervisningen ikke synes uinteressant?

- Hvad kan årsagerne være til at eleverne anser historiefaget som uinteressant el. irrelevant?
- Hvorvidt er problematikken kun gældende for historie?
- Hvordan kan man arbejde motiverende i historiefaget?

Indhold

Indledning II
Læsevejledning II
Relevans for problemstilling III
Problemstilling V
Undersøgelsesdesign V
Videnskabstilgang V
Spørgeskemaundersøgelse V
Semistruktureret interviews VII
Metode VIII
Metodekritik X
Teoriafsnit XII
Begrebsafklaring: XII
God og motiverende undervisning XIII
Bernard Eric Jensen – Mening med historie XIV
Historiedidaktisk modstilling XV
Ekskursion som motivation XV
Analyseafsnittet XVI
Empiri XVI
Forord XVI
Historiefaget i fokus XVI
Empiri fra egen praksis XIX
Analyse XX
Forord XX
Undervisning der giver mening XX
Undervisningsdifferentiering XXII
Indhold der engagerer og motivere XXIII
Diskussion XXV
Redidaktisering af læremiddel XXVI
Handle og udviklingsperspektiv XXIX
Foreløbig konklusion XXIX
Perspektivering, relevans i faget og ”i verden” XXX
Bibliografi XXXI

Uddrag

Indledning
Læsevejledning
Denne opgave indledes med en indledning, som er inddelt i tre, læsevejledning, relevans for problemstilling og til sidst selve problemstillingen.
I indledningen vil der blive forklaret hvilket overvejelser og problemstillinger der står forud for denne bacheloropgave. Ydermere vil der i indledningen blive omtalt den forskning, som har relevans for området samt mine overvejelser omkring undersøgelsesdesign. Til sidst bliver der ledt hen til min problemstilling.
Derefter følger der et undersøgelsesdesign, hvor jeg vil præsentere det undersøgelsesdesign, jeg har anvendt til at indsamle den empiri, der er blevet brugt i min bacheloropgave.
Desværre har det grundet pandemien ikke været muligt at indsamle empiri. Jeg vil derfor stadig præsentere mit undersøgelsesdesign, men samtidig vil jeg derfor også bruge relevant forskning på dette område som substitut for min egen empiri.
Dernæst kommer teoriafsnittet, hvor jeg vil præsentere de valgte teorier samt de analysebegreber, jeg har udvalgt, som værktøj til analysen af mit undersøgelsesdesign. Dette leder læseren hen til selve analyse og diskussionsafsnittet, hvor de relevante teorier bliver sat op imod den empiri, der er blevet indsamlet i forbindelse med bacheloropgaven, og dertil følger diskussionen vedrørende den opnåede analyse.
Dernæst vil der kort blive præsenteret et handle- og udviklingsperspektiv, hvor der bliver tydeliggjort hvilke tiltag, der kan tages for at skabe bl.a. motivation blandt eleverne
Til sidst kommer afsnittet om konklusionen, hvor læseren vil få svar på den problemstilling, der er blevet opsat, samt få et indblik i, hvad mit bud er på, hvordan jeg kan gøre historieundervisningen spændende og motiverende, for at få inddraget og motiveret eleverne til aktivt at deltage i det læringsfællesskab, der foregår i klasserummet.
Dernæst vil der komme et afsnit om perspektivering og relevans i faget og ”i verden”, hvor læseren får indblik i de refleksioner, jeg som lærerstuderende, har gjort mig over problematikken i forhold til læreruddannelsen... Køb adgang for at læse mere

Motivation i historiefaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.