Modulopgave om klassekultur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 13
  • 4229
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 20-05-2020

Modulopgave om klassekultur

Opgaven er skrevet til intromodulet og opgaven omhandler klassekultur.

Problemformulering
Hvordan påvirker en klasses kultur lærerens hverdag?

Underspørgsmål
Hvorfor oplever skolen i X vanskeligheder med at etablere god klassekultur?
Hvordan påvirker sociale forskelle og konkurrencestatens samfundsmønstre klassekulturen?

Underviserens kommentar

Underviseren godkendte og var stærkt begejstret for opgaven.

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Underspørgsmål
Undersøgelsens design og metode.
Begrebsafklaring
Analyse
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1
Interview
Bilag
Observationslogbog
Bilag
Observationsskema

Uddrag

Undersøgelsens design og metode.
Indsamlingsmetode
I udarbejdelsen af denne opgave har vores arbejde været induktivt, da vores undersøgelse begyndte i empirien. Opgaven tog dermed udgangspunkt i vores besøg på Skolen i X, hvor vi gennem det vi så og observerede forsøgte at skabe en sammenhæng.
I vores søgen på svar til vores problemformulering har vi anvendt to forskellige kvalitative metoder, som hver især giver deres bidrag til opgavens udarbejdelse. I forbindelse med denne opgave har vi udarbejdet et observationsskema, hvis formål er at observere ro og uro i klasseværelset. Dette observationsskema er en struktureret observationstilgang, som vi har valgt, da den giver os de mest optimale muligheder for at undersøge fænomenet klassekultur.

I denne opgave ønsker vi at undersøge, hvordan fænomenet klassekultur påvirker lærerens hverdag. Derfor har vi foretaget et semistruktureret interview med en lærer fra Skolen i X, da vi finder en lærers syn og holdninger særdeles relevante i denne sammenhæng. Derudover bygger vores undersøgelse på en række strukturerede observationer, der blev nedskrevet i en logbog, da vi besøgte Skolen i X. Disse indsamlingsmetoder er udvalgt, eftersom vi ønsker at foretage en kvalitativ undersøgelse.

Fordele og ulemper ved indsamlingsmetode
Ved vores undersøgelsesmetoder forekommer der både fordele og ulemper. Gennem den kvalitative metode forsøger man at opnå en dybere forståelse for det emne, og de personer man undersøger. Dermed egner den kvalitative metode sig særligt til at undersøge forhold, som... Køb adgang for at læse mere

Modulopgave om klassekultur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.