Modulopgave i PL om Knud Illeris og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulopgave i PL om Knud Illeris og læring

PL modulopgaven stiller spørgsmålet "Hvad er læring?", hvilket bliver analyseret og diskuteret ift. Knud Illeris' perspektiv på læring. Endvidere bliver Piagets konstruktivistiske teori omkring adaption og ligevægtsprincippet inddraget.

Problemformulering
Hvad er læring, og hvordan understøttes elevernes læring i skolen?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Afgrænsning 3
Læringens processer og dimensioner 4
De tre dimensioner ved læring 4
Den kognitive dimension – Piagets læringsforståelse 5
Diskussion 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Læring er et bredt og komplekst begreb, som kommer til udtryk, hvor end mennesket færdes. Vi kan ikke undgå at lære – om det så er bevidst eller ubevidst vil vi altid tilegne os noget nyt. Man taler i denne sammenhæng om, at mennesket både er skabt og dømt til læring, men det er ligeledes tvunget til læring, hvilket kommer til udtryk i de fleste samfund som undervisningspligt, der har til hensigt, at opretholde og videreføre samfundets institutioner og strukturer (Illeris, 2015).

Afgrænsning
Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med læringsteoretikeren Knud Illeris' perspektiv på læring. Hans teorier tager inspiration fra mange forskellige grene af udvikling- og læringspsykologien, og kan som sådan ses som et forsøg på at samle og komprimerer et læringsteoretisk overblik. Mit fokus vil ligge i at forklarer hans læringstrekant og de forskellige processer og dimensioner ved læring, der udspringer heraf. Endvidere vil jeg inddrage Piagets konstruktivistiske teorier omkring adaption og ligevægtsprincippet, to aspekter som Illeris selv fremhæver som vigtige grundsten i sin egen læringsforståelse (Illeris, 2015, s. 55-56).

Mit primære udgangspunkt for første del af min redegørelse, vil være teksten: 'læringsteoriens elementer – hvordan hænger det hele sammen?' af Illeris. Teksten er et forsøg på at sammenfatte en helhedsorienteret læringsforståelse, der belyser læringens sammensatte karakter. Dette gøres ved en grundig, men bred skitsering af læringsforståelsens struktur, hvor perspektiver fra den kognitive, konstruktivistiske og sociokulturelle læringstradition bliver inddraget. Herved opstår en nuanceret og komprimeret gennemgang og sammendrag, af de vigtigste forhold, der hører med i en udfoldet læringsteori (Illeris, 2012). Jeg tillader mig dog her at anvende og inddrage synspunkter fra hans tekst 'læring' (Illeris, 2001), der godt nok er af ældre dato, men som uddyber og underbygger flere af hans teorier og betragtninger i førstnævnte tekst. Det er desuden herfra jeg (for det meste) låner hans terminologi for de tre dimensioner ved læring: Kognition, psykodynamik og social-samfundsmæssighed. Illeris kritiserer disse betegnelser i hans bog 'Læring', for at være for upræcise og har efterfølgende revideret dem (Illeris, 2015, s. 45-46), men grundet denne opgaves omfang og karakter, er det min opfattelse, at terminologien tjener det bedste formål for en mere generel forståelse af dimensionerne... Køb adgang for at læse mere

Modulopgave i PL om Knud Illeris og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.