Mellomspråksanalyse av en elevtekst | Andrespråkspedagogikk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 14
  • 3525
  • PDF
  • 2014
  • 03-02-2015

Analyse af elevtekst: Mellomspråksanalyse av en elevtekst | Andrespråkspedagogikk

Andrespråkspedagogikk.

Oppgaven inneholder en analyse av en elevtekst skrevet på norsk av en elev på sisteåret ved videregående skole. Eleven har vært i Norge i 4 år når han skriver denne teksten. Gutten er fra Fillippinene.

Dette er en av to eksamensbesvarelser som jeg til sammen fikk karakteren B på. (karakterskala fra A til F der A er best og F er ikke bestått) Denne regner jeg som den beste og jeg vil tro den er ganske nærme en toppkarakter. Eksamensoppgaven er skrevet i "Andrespråkspedagogikk" et 30 poengstudie ved Høgskolen i Hedmark og er et studie for lærere med godkjent pedagogikk og grunnfag norsk.

Innledning
I denne oppgaven skal jeg foreta en mellomspråksanalyse av en elevtekst hvor jeg vurderer elevens mellomspråk på ulike språklige områder og vurderer og drøfter disse. Før jeg starter analysen, vil jeg kort gjøre greie for hva som menes med mellomspråk og definere noen begreper som senere vil bli brukt i analysen. Jeg har tatt utgangspunkt i den samme inndelingen som gjøres i «God nok i norsk?» og inndelt tekstanalysen i de fire nivåene: elementnivået, ordnivået, setningsnivået og tekstnivået.

Underviserens kommentar

Vet ikke, da jeg kun fikk en samlet karakter (Se ovenfor)

Lærerstuderende.dk's kommentar

Bemærk, at dette er en opgave fra en norsk studerende på norsk bekendtgørelse.

Legg till din egen oppgave og få tilgang i 7 dager.

Indhold

Innledning 3
Hva er mellomspråk? 3
Elevens bakgrunn og teksten som skal analyseres 4
Mellomspråksanalysen 5
Elementnivå 5
Ordnivå 7
Substantivbøying 7
Samsvarsbøying 9
Verbbøying 9
Preposisjonbruk 11
Setningsnivå 11
Tekstsnivå 12
Konklusjon 13
Referanseliste 14

Uddrag

Hva er mellomspråk?
En kort og grei definisjon av mellomspråk kan være: Det språket en innlærer bruker når vedkommende lærer seg et nytt språk. For å utdype dette, kan vi si at termen brukes om det språket eleven bruker i innlæringsprosessen, elevens mentale grammatikk på ulike tidspunkt i læringsprosessen og den språklige prosessen det er å lære seg et nytt språk. Mellomspråket er som ordet antyder noe som er mellom noe annet. Elevens morsmål, eller førstespråk og eventuelle andre språk eleven kan fra før, blir da (L1), og målspråket (L2). Mellomspråket er dermed en pågående prosess som er vanskelig å bestemme når er sluttført.

L1 Mellomspråk L2

Selinker var den første som introduserte begrepet mellomspråk. Han var opptatt av at innlærerens språk ikke måtte ses på som en opphopning av feil, men snarere som et underveissystem for å nærme seg målspråket. Andrespråksinnlæring er uttesting av hypoteser, og målspråket og mellomspråket vil være i kontinuerlig forandring i takt med at eleven får avkreftet og bekreftet sine hypoteser. Ved at eleven stadig får nytt språklig input, vil mellomspråket forandres. (Holm og Laursen, 2010)

Disse forandringene vil blant annet vise seg i mellomspråket som:
Transfer er overføring av strukturer/regler fra S1 til L2, der resultatet vil føre til positiv transfer om L1 og L2 samsvarer og negativ transfer om det avviker.
Unnvikelser/underbruk vil si at innlæreren bevisst unngår visse element i L2 og er naturlig nok vanskelig å oppdage. Dette må ikke sidestilles med underproduksjon som er et resultat av manglende kompetanse.

Overbruk er anvendelse av visse målspråksstrukturer i større grad enn vanlig og kan være en kompensasjon for andre strukturer innlæreren ønsker å unngå... Køb adgang for at læse mere

Mellomspråksanalyse av en elevtekst | Andrespråkspedagogikk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Mellomspråksanalyse av en elevtekst | Andrespråkspedagogikk.