Medvirken og deltagelse hos socialt udsatte unge | SK2

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 6. semester
  • Social- og specialpædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 3399
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2022
  • 10-01-2023

Kompetencemålsprøve: Medvirken og deltagelse hos socialt udsatte unge | SK2

Minibachelor fra pædagog. SK2

Problemformulering
Hvilken betydning har nutidens samfundsanlæg for unges muligheder for at medvirke og deltage, og hvorledes kan pædagoger være medansvarlige til at styrke de unges livskvalitet gennem medvirken?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Afgrænsning 3
Metodeovervejelser 3
Socialt udsatte unge 4
Nutidens samfund 4
Teori om anerkendelse – hvad er et godt liv? 5
Beskrivelse og analyse 6
Begreb om livskvalitet af Madis Kajandi 7
Beskrivelse og analyse 8
Konklusion 9
Referencer 11

Uddrag

Afgrænsning
Jeg har valgt at have rettet mit fokus på nutidens samfund, da jeg er bevidst om at der findes en del perspektiver på det samfund vi befinder os i. Jeg har samtidig en øget opmærksomhed på at udsatte er en term som spænder vidt og bredt. Jeg har valgt at inddrage denne målgruppe, da jeg har beskæftiget mig med denne i gentagende praktikker samt målgruppen i mit fritidsarbejde. Jeg har en bevågenhed på livskvalitet som begreb samt en medvirken som en del af det nære, såvel som at være den store del at fællesskabet i nutidens samfund.

Metodeovervejelser
Jeg vil i min opgave inddrage Anthony Giddens, hans sociologiske syn på nutidens og det senmoderne samfund, samt hvad Axel Honneth mener om hvad det ifølge hans teori kræver for at få medvirken. Til sidst vil jeg analysere med den teori jeg har med i min opgave, og se på det med socialt udsatte unge som er den gruppe jeg har valgt at have fokuspunkt på i min opgave. Madis Kajandis begreb om livskvalitet belyser at der er en række af faktorer der spiller ind for at opnå livskvalitet. Jeg mener at det er væsentligt at undersøge netop dette begreb, også i et samfundsmæssigt perspektiv.

Jeg vil desuden komme med bud på hvad livskvalitet er for en størrelse og hvorledes vi som pædagoger kan planlægge, og sørge for at styrke borgerne til opnåelse af mest mulig livskvalitet. I tidligere opgave har jeg set på Siri Næss definition på livskvalitet, som jeg også vil inddrage.
(Henriksen, 2007). Jeg vil tilføje fra min 3. praktik, med løsningsforslag på hvorledes vi som pædagoger kan være aktører, til at styrke målgruppens livstilfredshed, ved at de får følelsen af at de opnår medvirken... Køb adgang for at læse mere

Medvirken og deltagelse hos socialt udsatte unge | SK2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.