Medbestemmelse og handlekompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 11
  • 3820
  • PDF
  • Læreruddannelsen Bornholm
  • 2010
  • 15-04-2011

Eksamensopgave: Medbestemmelse og handlekompetence

En eksamensopgave i dansk der med (dansk) didaktisk refleksion overvejer handlemuligheder for at inddrage medbestemmelse i en undervisning, der lever op til faglige krav.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer realisere elevers medbestemmelse og samtidig sikre, at undervisningen lever op til krav om faglighed?

Indhold

1. Indledning side 2
2. Problemformulering side 3
2.1. Begrebsafklaring side 3
2.2. Afgrænsning side 4
2.3. Metode side 4
3. Analyse side 5
3.1. Handlekompetence side 7
3.2. AFEL side 8
4. Konklusion side 9
5. Perspektivering side 10
6. Litteraturliste side 11

Uddrag

2.2. Afgrænsning
Jeg vil i denne opgave udelukkende koncentrere mig om elevers medbestemmelse i forhold til undervisningsform og indhold. Det vil sige de situationer, der omhandler faglige læringsprocesser i klasseværelset.
Når man taler om læreprocesser, er det næsten uundgåeligt at berøre aspektet motivation. Dog er dette et meget stort område, og der er imidlertid mange teorier om motivation, der kræver belysninger fra mange vinkler. Jeg vil grundet opgavens omfang kun kort beskrive, hvorledes der kan være en sammenhæng mellem elevers medbestemmelse i undervisningssituationer og deres motivation for læring.
Brugen af teori i opgaven vil bære præg af en bevidst afgrænsning. Jeg har valgt kun at bruge de dele af en teori, som jeg finder relevante i forhold til min opgaveløsning, om end jeg er klar over, at de anvendte teorier er langt større og mere nuancerede, end det jeg beskriver.

2.3. Metode
For at svare på min problemformulering vil jeg med udgangspunkt i det opdigtede eksempel om eleverne i 2.a og deres dansklærer, analysere hendes begrundelse for at give eleverne medbestemmelse i beslutninger omkring individuelle læringsmål. Til at gøre dette vil jeg bruge begrebet handlekompetence.

Med henblik på at afdække, hvordan man som lærer kan inddrage elevmedbestemmelse og samtidig sikre en undervisning, der lever op til faglige krav, vil jeg belyse ansvarsdele i undervisning og læring ud fra begrebet AFEL – ansvar for egen læring.

På baggrund af en forståelse for begrundelsen for elevmedbestemmelse, vil jeg komme med en vurdering af mulighederne for og handlingsforslag til inddragelse af elevmedbestemmelse i undervisningssituationer... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse og handlekompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.