Litteratur og dannelse | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Dansk 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 26
  • 9493
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2007
  • 12-03-2007

Litteratur og dannelse | Bacheloropgave

Bacheloropgave om litteratur og dannelse.

Problemformulering
• Jeg vil undersøge, hvordan fantastiske fortællinger kan siges at bidrage til unges dannelsesproces.
• Dernæst vil jeg diskutere, hvordan anvendelsen af fantastiske fortællinger kan imødekomme de udfordringer, som unge står overfor i det senmoderne samfund.

Indhold

1. Indledning
1.1 Problemformulering
1.2 Afgrænsning og præcisering
1.3 Metodebeskrivelse
2. Det senmoderne samfund
3. Dannelse – hvad og hvordan?
3.1 Wolfgang Klafki om dannelse
3.2 Dannelsesideal for folkeskolen
3.3 Opsamling
3.4 Dannelse og litteratur
3.5 Opsamling
4. Fantastiske fortællinger og litteraturpædagogik
4.1 Fantastiske fortællingers egenart
4.2 Fantastiske fortællinger – hvorfor i undervisningen?
4.3 Litteraturpædagogiske overvejelser
5. Undervisning med en fantastisk fortælling
5.1 ”Det gyldne kompas”
5.2 Valg af klassetrin
5.3 Målsætning for arbejde med ”Det Gyldne kompas”
5.4 Genskabende, medskabende og omskabende arbejde
6. Konklusion
7. Litteraturliste

Uddrag

1.2 Afgrænsning og præcisering
Med disse spørgsmål ønsker jeg at afklare, hvilken dannelse skolen bør have som mål, og hvilken rolle danskfagets litteraturundervisning og genren fantastiske fortællinger kan spille heri. Jeg ser i denne opgave litteraturen i et dannelsesperspektiv, men jeg mener ikke, at man kan arbejde med elevers dannelsesproces uden også at have blik for deres identitetsdannelse. De to er indbyrdes afhængige, hvilket jeg vil begrunde senere. I min analyse af fantastiske fortællingers kvaliteter i forbindelse med elevers dannelsesproces, vil jeg derfor også forholde mig til deres identitetsdannelse.

1.3 Metodebeskrivelse
Min undersøgelse vil tage udgangspunkt i en skitsering af samfundet i dag, som bl.a. Thomas Ziehe ser det. Herunder vil jeg diskutere, hvilke udfordringer dette samfund stiller til unge i dag, og hvilke kompetencer man derfor har brug for, for både at kunne tilpasse sig og være aktivt deltagende. Her vil jeg benytte mig af professor ved DPU Karsten Schnacks tanker om begrebet handlekompetencer, som er hans ide om et dannelsesideal, der er tidssvarende. For endeligt at nærme mig et mål for elevernes dannelsesproces, vil jeg anvende Wolfgang Klafkis ideer om, hvad dannelsen skal indeholde.
Hovedsigtet med denne opgave er at undersøge, hvordan genren fantastiske fortællinger kan bidrage til unges dannelsesproces. Allerførst er det nødvendigt med en indkredsning af genren og dens egenart og til at belyse dette, vil jeg bl.a. henvise til litteraturteoretikerne Tzvetan Todorov og Maria Nikolajeva. Dernæst vil jeg med hjælp fra mag. art. i Nordisk sprog & litteratur Benny Bang Carlsen undersøge baggrunden for genrens anvendelsesmuligheder i et forløb med elevernes dannelsesproces som mål. Sluttelig vil jeg eksemplificere disse anvendelsesmuligheder gennem analyse af og didaktiske overvejelser omkring Philip Pullmans klassiker ”Det gyldne kompas” fra 1995. I dette arbejde vil jeg endvidere forholde mig til Trine Mays ”Fantastiske fortællinger”, hvori hun giver et bud på, hvordan man kan arbejde med ”Det gyldne kompas”.
Ovenstående undersøgelse vil således være baggrund for min vurdering af, hvordan arbejdet med fantastiske fortællinger kan imødekomme de krav, som det senmoderne samfund stiller til eleverne... Køb adgang for at læse mere

Litteratur og dannelse | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.