Landbrug og vand i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 10
  • 2715
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Landbrug og vand i Natur/teknologi

Opgave i natur/teknologi om landbrug og vand.

Problemformulering
Hvad bidrager til forureningen af de danske farvande? Hvilke konsekvenser har det? Hvilke muligheder har man for begrænsning af forureningen af kvælstof og fosfatudledning?
Hvordan renser man spildevand? Herunder processerne spildevandet gennemgår. Hvilke stoffer er svære at rense i rensningsanlægget?
Hvordan kan man bruge disse problemstillinger i undervisning i natur og teknik?

Indeholder også et undervisningsforløb til en 6. klasse i emnet ud fra Natek 6.

Indhold

Problemformulering:
Indledning:
Lærerens faglige viden:
Landbrugets påvirkning:
Eutrofiering og Iltsvind:
Kvælstofkredsløbet:
Fosfors indvirkning på vandmiljøet:
Et rensningsanlæg:
Undervisningsforløb i landbrug og vandmiljøet:
Mål for Landbrugsforløbet:
Mål for rent vand og rensningsanlæg:
Undervisningsforløb om rent vand og rensningsanlæg.
Fællesmål
Forsøg 1
Litteraturliste:
Bilag

Uddrag

Indledning:
I de seneste år har der i medierne været fokus på landbrugets forurening af de danske farvande. Det har drejet sig om landbrugets forbrug af kvælstof og fosfat der tilføres markerne i form af kunstgødning, naturgødning enten i fast eller flydende form. Forbruget er øget som følge af forbrugernes krav om billigere fødevarer, hvilket nødvendiggør en hurtigere plantevækst, man tilfører derfor kvælstof og fosfat som planten bruger til vækst og dannelse af dna. Udover landbruget har større byer samt industri tidligere været skyld i udledning af spildevand til de danske farvande. I dag renses industri og by – spildevand heldigvis vha. rensningsanlæg. Der er endvidere krav for indholdet af kvælstof og fosfat ved udledning hovedsagligt til vandløb. Et stort problem ved øget tilførsel af kvælstof og fosfat til de danske farvande er iltsvind, dette har især været et problem i de østlige indre danske farvande.

Lærerens faglige viden:
Landbrugets påvirkning:
Set I forhold til traditionelt dansk landbrug er våde engarealer, der kan mindske kvælstofudvaskningen, et sjældent syn. Man dræner markerne, for at kunne dyrke jorden, hvilket øger udvaskningen af kvælstof. Desuden bruger man i kunstgødning der ikke bidrager til at jorden ...

---

Mål for Landbrugsforløbet: Målet er at eleverne opnår kendskab til hvorledes landbrug fungerer. De skal forstå baggrunden for landmandens brug af kunstgødning og pesticider og hvilke konsekvenser det har for vandmiljøet. Herunder inddrages økologisk landbrug. De skal have et indblik i at jordbunden er levende samt hvilke fordele det giver, hvis landmanden udnytter det. Mål for rent vand og rensningsanlæg: Her skal eleverne opnå en forståelse for at byer også bærer deres del af ansvaret for at opretholde et rent vandmiljø. De skal opnå en forståelse for hvorledes et rensningsanlæg virker og hvad der ville ske med vandmiljøet hvis de ikke var der.
Introduktion til forløbet med udgangspunkt i Natek 6. Årets gang beskrives på en mark
Her kan samtidig åbnes op for forventninger til emnet, der er muligheder for spørgsmål mv... Køb adgang for at læse mere

Landbrug og vand i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.