Læseforståelse og tosprogede | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 15
  • 4297
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 21-10-2021

Læseforståelse og tosprogede | Kompetencemålsprøve

Kompetencemålsprøve i undervisning af tosprogede elever.

Problemformulering
Hvilke vanskeligheder møder den flersprogede elev i udviklingen af læseforståelsen, i hvilket omfang bliver der taget højde for disse i Den første læsning arbejdsbogen og kan læremidlet redidaktiseres, så den flersprogede elev opnår bedre forudsætninger?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Den flersprogede læser 3
Didaktik 4
Læremiddelsanalyse 5
Tilgængelighed 5
Progression og differentiering 6
Handleperspektiv - Den første læsning 9
Konklusion 13
Bilag 14
Litteratur 15

Uddrag

Indledning
Læsekompetence er en nødvendig færdighed, der rækker langt ud over danskfaget. Det skyldes, set i skole øjemed, at en god læseforståelse øger deltagelsesmulighederne i stort set alle fag. Når det kommer til flersprogede elever, konstateres det at 35% har meget svage læsekompetencer, hvilket svarer til tre gange så mange som etnisk danske elever (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020). Foruden begrænsning for deltagelsesmuligheder i folkeskolen vurderes det, på baggrund af undersøgelsen, problematisk for mere end hver tredje flersprogede elev at gennemføre en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole (Ibid.).
Når det kommer til læseforståelse, skelnes der i teori og praksis mellem to færdigheder, afkodning og sprogforståelse. Udviklingen af disse færdigheder forudsætter forskellig undervisning, hvorfor de skal ses uafhængige af hinanden. Det betyder, at en flersproget elev godt kan mestre afkodningen, uden nødvendigvis at forstå indholdet af det læste. Selve sprogforståelsen afhænger i højere grad af elevens ordkendskab og den sammenhæng en tekst præsenteres i.
Ifølge Læremidlernes danskfag repræsenterer Den første læsning 21% af det mest anvendte læremiddel i landets folkeskoler (Bremholm, 2017). På den baggrund finder jeg det relevant at undersøge, hvorvidt læremidlet tager højde for flersprogede elever.

Læsevejledning
Med udgangspunkt i relevante undersøgelser, indledes opgaven med en indledning, der har til formål at klarlægge forudsætningerne for problemstillingen.
I afsnittet Den flersprogede læser redegøres der for generel og relevant teori om læsning, der har til formål at afdække hvilke vanskeligheder andetsprogslæseren kan opleve. Hertil vil der være fokus udvikling af læseforståelsen under Didaktik. Her vil der fremkomme konkrete løsningsforslag til udviklingsfremmende aktiviteter for andetsprogslæseren.
I afsnittet læremiddelsanalyse findes en kritisk analyse af arbejdsbogen til Den første læsning 1, med henblik på at konkludere, i hvilket omfang der bliver taget højde for flersprogede elever. På baggrund af teori og analyse findes der i Handleperspektivet - Den første læsning en redidaktisering af en konkret opgave fra arbejdsbogen.
Afslutningsvis vil problemstillingen blive besvaret i konklusionen... Køb adgang for at læse mere

Læseforståelse og tosprogede | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.