Læringsmål som redskab til undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen didaktik
  • Ingen givet
  • 31
  • 11050
  • PDF
  • Andet
  • 2017
  • 03-05-2018

Læringsmål som redskab til undervisningsdifferentiering

PL opgave skrevet af meritlærer om undervisningsdifferentiering.

Lærerfaglig problemstilling

Hvordan kan vi med særlig fokus på læringsmål planlægge og udføre en undervisning, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og alle elever bliver udfordret og udvikler sig ud fra deres individuelle faglige niveau?

Indhold

Casen 3
Før vores nedslag 3
Vores nedslag 4
Forløbet af timen 6
Indledning og tema 8
Lærerfaglig problemstilling 8
Metode og læsevejledning 9
Elevens læring og forudsætninger 10
Læringens tre dimensioner 10
Forskellige læringstyper 11
Zonen for nærmeste udvikling 12
Vurdering af elevens forudsætninger 13
Sammenfatning 14
Undervisningsdifferentiering 15
Klafki - indre differentiering 15
Undervisningsdifferentiering i et dansk perspektiv 15
Det heterogene klassefællesskab 16
En model for undervisningsdifferentiering 17
Den horisontale dimension 18
Den vertikale dimension 18
Den dynamiske dimension 18
Sammenfatning 18
Læringsmål 20
Læringsmål som et lukket rum 21
Sammenfatning 22
Elever i komplicerede læringssituationer 23
Situeret professionalisme og procesdidaktik 23
Stilladsering som didaktisk redskab 24
Sammenfatning 25
Konklusion 26
Handlingsperspektiv 28

Uddrag

Metode og læsevejledning

Vi vil i dette afsnit kort præsentere de forskellige afsnit i vores opgave og hvordan de forholde sig til vores lærerfaglige problemstilling.

Udgangspunktet for opgaven er Bekendtgørelsen af lov om folkeskolen af 8. juni 2016 (herefter refereret til som Folkeskoleloven). I Folkeskoleloven er undervisningsdifferentiering nævnt eksplicit i §18. Der står: “Undervisningens tilrettelæggelse [...] så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Dvs. der skal tilrettelægges en undervisning der tager udgangspunkt i den enkelte og dennes behov og forudsætninger.

Vi vil derfor også i vores opgavens første afsnit Elevens forudsætninger starte med netop elevernes forudsætninger, da de er forudsætningen for overhovedet at kunne tale om undervisningsdifferentiering. Vi har valgt at tage afsæt i Lev Vygotskys (1896-1934) virksomhedsteori, hvor vi primært ser på hans begreb zonen for nærmeste udvikling. Det er også et valg, der bevirker vi primært beskæftiger os med elevens kognitive forudsætninger og ikke fx deres kulturelle. Det valg forstærkes yderligere ved, at vi har valgt at tage afsæt i Knud Illeris´ læringsteori og forskellige læringstyper som i høj grad er inspireret af Jean Piaget (1896-1980) og David Kolby.

I det næste afsnit Undervisningsdifferentiering vil vi først præsentere ydre og indre differentiering som de præsenteres af Wolfgang Klafki (1927-2016). Herefter vil vi blandt andet med udgangspunkt i forskningsprojektet Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov (Skibsted, Svendsen, Østergaard & Langager (2015), s. 11 & 35) præsentere en model (UVD-modellen) som kan stilladsere lærerens arbejde med tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret undervisning.

Et centralt element i UVD-modellen er læringsmål. Det er også et element som nævnes flere gange i Folkeskoleloven blandt andet i §18, stk 4: “På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærere og pædagoger, jf. § 29 a, løbende med den enkelte elev om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål.”. Vi har i denne opgave valgt at beskæftige os med læringsmål i et særskilt afsnit. Det er vores tese, baseret på de teorier vi har læst, at læringsmål kan hjælpe læreren med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en differentieret undervisning. I afsnittet Læringsmål vil vi se hvordan arbejdet med læringsmål kan hjælpe i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af differentieret undervisning.

Det sidste afsnit, før vores konklusion, omhandler elever i komplicerede læringssituationer. Den forskningsrapport som UVD-modellen er en del af, har særligt fokus på, hvordan en differentieret undervisning kan inkludere elever i komplicerede læringssituationer. Vi vil følge tråden op i afsnittet Elever i komplicerede læringssituationer.

Efter disse teoretiske afsnit kan vi nærme os vores bud på, hvordan vi med fokus på mål, og elevens forudsætninger, kan og skal forstå undervisningsdifferentiering i en dansk skolesammenhæng. Og hvordan vi med den viden kan angive handlingsmuligheder i forhold til vores konkret case... Køb adgang for at læse mere

Læringsmål som redskab til undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.