Lærer i skolen - LIS om regelledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 23
  • 6277
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 11-04-2019

Studieprodukt: Lærer i skolen - LIS om regelledelse

Studieprodukt i faget Lærer i skolen (LIS) om regelledelse.

Problemformulering

”Hvordan kommer det til udtryk i undervisningen, at læreren gennem regelledelse har intentioner om at mindske undervisningsforstyrrende uro?”

Problemformuleringen vil vi anvende i vores strukturering af undervisningen. Vi vil undersøge med et analytisk og refleksivt syn på nogle af de udfordringer, som vi kommer til at stå med i forhold til vores praktisering af regelledelse for at mindske den undervisningsforstyrrende uro gennem lektionen.

Indhold

1.0 Indledning 2
1.1 Problemformulering 3
2.0 Metode og didaktiske overvejelser 3
2.1 Mål 5
2.2 Indhold 5
2.3 Læringsforudsætninger 6
2.4 Rammefaktorer 6
2.5 Læreprocessen 6
2.6 Vurdering og evaluering 7
3.0 Analyse undervisningsmodulet 8
3.1 Evaluering af undervisning 10
4.0 Konklusion og perspektivering 11
Bibliografi 14
Bilag 15
Bilag 1 15
Bilag 2 19
Bilag 3 20

Uddrag

1.0 Indledning
”Pisa konkluderer, at undervisningsforstyrrende uro i dag er den mest destruktive enkeltfaktor med hensyn til elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen” (Grynberg, 2017)

Længe har man prøvet at definere et værktøj, som kunne være brugbart for læreren til at skabe mere ro og struktur i undervisningen. Det nyeste begreb kaldes klasseledelse. Klasseledelse er komplekst, omfattende og vedrører mange aspekter i undervisningen, og er derfor også svær at besidde. Uddannelsesforsker John Hattie har sammenfattet en forskning om den virkning, som omkring 140 forskellige variabler har på elevers læringsudbytte. (Løw, 2015) Et af de mange variabler er lærerens kompetence til at lede klasser, skabe tryghed og struktur i undervisningen. (Løw, 2015) Denne variabel hører ind under aspektet regelledelse. Regelledelse kan forstås som den struktur, og de regler der er i undervisningen. For at regelledelse kan fungere, skal der være det, der kaldes en facilitator. En facilitator fungerer som en ordstyrer, der sørger for, at gruppen bistår ved at holde orden på hvem der kommer til orde. (Mette Ullersted, 2018) Regelledelse fremstår værende meget autoritært, hvor fokusset er på de regler som fastslås af facilitatoren. (Kristensen & Lausen, 2010) Når eleverne skal inddrages i undervisningen, gennem en mere induktiv undervisningsform, er det i høj grad vigtigt at strukturere undervisningen så de krav der stilles, bliver synlige, meningsfulde og håndterbare for eleverne. (Systemiksk Pædagogik, 2018)
I den danske folkeskole i dag er undervisningen pålagt at skulle bygge på et demokratisk grundlag. Dette betyder, at ledelsen i klassen ikke skal foregå via tydelig magtudøvelse, men skal til gengæld fremstå som skjult i undervisningen. Den franske filosof Michel Foucault mener, at læreren bør være meget bevidst omkring de strukturelle mekanismer i regelledelse og tydeliggøre den. (Kristensen & Lausen, 2010)

Kompleksiteten i ovenstående gør, at vi som lærerstuderende finder det interessant at undersøge, hvordan kan vi uden erfaring og uden kendskab til elevernes behov, kan anvende regelledelse, i en form som rent faktisk virker. Hvordan kan vi med vores mangel på relation til eleverne alligevel overbevise dem om, at vores autoritet er stor nok til at de skal indrette sig efter de regler vi sætter? Alle disse overvejelser og spørgsmål har vi kogt ned til en problemformulering som vi ønsker at undersøge i vores undervisningsmodul.

---

3.0 Analyse undervisningsmodulet
Inden undervisningslektionen i 4.a havde vi nedfældet en række ideer om, hvordan lektionen skulle forløbe, og hvordan vi kunne anvende regelledelse til at mindske den undervisningsforstyrrende uro som beskrevet i det ovenstående. Vi anvendte Hiim og Hippes relationsmodel, som vi også har til at strukturer undervisningen, da dette er en model vi er vante med og da den giver et godt overblik.

Allerede i starten af timen udviser Julie og Lærke tegn på, at de anvender regelledelse i undervisningen. Indledningsvist starter Lærke med at pointere, at eleverne skal sætte sig ned på deres pladser; ”Sæt jer ned på jeres pladser”. (Se bilag 1)

Efter dette fortæller Lærke om dagens program, eleverne sidder stille og virker lyttende. Etableringen af kontakt til eleverne i starten af en undervisningstime, kan være afgørende for udfaldet af den pågældende lektion. Når kontakten er etableret, er det vigtigt at skabe klarhed over... Køb adgang for at læse mere

Lærer i skolen - LIS om regelledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.