Læremiddelanalyse | Kompetencemålsprøven PL4

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 20
  • 4074
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2018
  • 04-04-2019

Læremiddelanalyse | Kompetencemålsprøven PL4

Kompetencemålsprøven PL4 om elever med dansk som andetsprog i danskundervisningen.

Indeholder en læremiddelanalyse ud fra et DSA synspunkt af "Plot 4 : dansk 4. klasse" af Stina Abildgaard m.fk.

Problemformulering
Hvilke styrker og svagheder indeholder undervisningsmaterialet Plot 4 - dansk 4. klasse set fra et andetsprogsperspektiv? Kan man som underviser facilitere disse elever endnu mere optimalt?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Teori 3
M. V. Christensen 3
M. Brudholm 3
Præsentation af empiri 3
Analyse 4
Læremidlets tilgængelighed i udtryk og indhold, samt ordforråd 4
Udtryk 4
Læslighed og læsbarhed 4
Indhold 5
Synlig læring 6
Læseforståelse og begrebsafklaring 6
Ord- og begrebsforråd 7
Præsentation af handleplan 8
Tiltag 1: Før-læsning 8
Tiltag 2: Under-læsning 9
Tiltag 3: Efter-læsning 10
Undervisningsdifferentiering 10
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bøger 13
Internet 13

Uddrag

Indledning
Vores samfund som vi kender det i dag, er kendetegnet ved, at blive stadigt mere globaliseret. Det ses tydeligt i den danske folkeskole, hvor multikulturalitet er kommet på dagsordenen. Det stiller nye krav, til os som undervisere, da der således stilles større krav til omstillingspa-rathed samt undervisningsdifferentiering. Dette kan ses som resultat af, at mængden af mino-ritetseleverne, der indskrives i den danske folkeskole stiger. Et fag som PL4: Undervisning af tosprogede elever, som man undervises i på sit tredje eller fjerde år af læreruddannelsen, er spændende og yderst relevant, for den virkelighed vi kommer til at møde, når vi er færdigud-dannede. Med afsæt i modulets kompetenceområde: "Undervisning af tosprogede elever om-handler identifikation af andetsprogspædagogiske udfordringer i fagundervisning samt un-dervisning, som tilgodeser tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling i det sprogligt mangfoldige klasserum" (UCC Professionshøjskolen, 2017, s. 25), er sprogfremmende un-dervisning, samt differentiering vigtig at understrege betydningen af. Tosprogede elever skal ikke ses som en belastning, men derimod, som en ressource til viden, ifølge undervisnings-ministeriet: "Ved at inddrage de tosprogede elevers sprog i undervisningen opnår man ikke kun at inkludere de tosprogede elevers ressourcer, men opnår samtidig at opbygge en større sproglig bevidsthed hos både de tosprogede og etsprogede elever om deres eget sprog" (Un-dervisningsministeriet, 2018, s. 42-43).
Jeg vil, med afsæt i dele af Mette V. Christensens analysemodel til læremidler (Christensen, 2017, s. 242-244), analysere lærermidlet Plot 4, et undervisningsmateriale som henvender sig til folkeskolens 4. klassetrin. Modellen er ideel til at analysere, hvorvidt det givne læremiddel er egnet til anvendelse, med særligt fokus på de andetsprogede elevers sprogtilegnelse. Jeg vil analysere på materialets tilgængelighed både i udtryk og indhold, samt ordforrådet. Derefter vil jeg udarbejde en handleplan, som skal skitsere, hvordan man kan stilladsere flersprogede elevers sprogtilegnelse yderligere. Afslutningsvis vil jeg runde af med en konklusion.

Jeg vil i opgaven benytte forkortelsen DSA, om elever med dansk som andetsprog.

---

Analyse
Læremidlets tilgængelighed i udtryk og indhold, samt ordforråd
Udtryk
Læremidlet Plot 4 er inddelt i seks kapitler med hvert sit danskfaglige tema: "Det' da løgn, min historie, uendelig viden, kærester og kujoner, sprogspilopper samt farvesprog". Hvert kapitel har en farvebjælke nederst på siden, som gør det nemt for eleverne at orientere sig i materialet. De seks kapitler indledes med samme grafiske design af en pil, hvori målene for kapitlet er opstillet (bilag 1). Desuden er et gennemgående træk, at alle nye ord præsenteres i den farvede bjælke nederst. Her skelnes der mellem danskfaglige begreber, og ord der skal forklares yderligere for at eleverne forstår de enkelte tekster, som led i førlæsningen. De... Køb adgang for at læse mere

Læremiddelanalyse | Kompetencemålsprøven PL4

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.