Læring | Vygotsky, Piaget og Illeris

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 16
  • 5318
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2007
  • 08-05-2007

Eksamensopgave: Læring | Vygotsky, Piaget og Illeris

Indledning
Jeg har gennem de sidste par år oplevet skolemiljøet fra flere sider. Som beslutningstager i kommunalbestyrelsen, som forvalter i skolebestyrelsen, som forældre og gennem de sidste par år som vikar/lærer. Et af de fokusområder som jeg i alle funktionerne har haft, har været børn med indlæringsvanskeligheder. Problemet har ikke været stigende, men det er trods alt bekymrende at ca. 20 % af en årgang stadig har problemer med at gennemfører en grunduddannelse.

Dette på trods af, at skolen har ændret sig radikalt fra jeg i 70érne gik i skole. Denne ændring har uden tvivl været tiltrængt, men har den også virket i positiv retning. Hvis jeg ser på statistikkerne har antallet af specialundervisningskrævende elever ikke ændret sig de sidste 20 år.

Dette på trods af de mange gode tiltag som skulle optimerer lysten til læring hos eleverne. I folkeskolelovens formålsparagraf står der:

§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Jeg oplever desværre ikke, at folkeskolen formår at leve op til formålsparagraffen. Måske lidt groft sagt; men ikke desto mindre kan man konstaterer, at ”hen imod 20 % af nutidens årgange tabes, fordi de mere end noget oplever ikke at slå til” .

Netop det, at slå til, skulle der jo taget højde for i stk. 2, ved at eleverne skal opnå tillid til egne muligheder. Hvis jeg som lærer skal være med til at ændre denne kedelige statistik, må jeg se på hvilke faktorer som gør sig gældende for læringen i undervisningssituationen. Ikke kun overordnet i klassen men ned på individplan.

Piaget har i sin teori om udvikling nøje beskrevet barnet læringsmæssige kapacitet på de forskellige aldersmæssige niveauer. Ligeledes har Vygotsky en teori omkring barnets forskellige udviklingsstadier. Med disse teorier i rygsækken vil jeg være i stand til at forstå barnet rent udviklings- og følelsesmæssigt, men det forklarer ikke den manglede lyst til at lærer.

For at få belyst hvad læring er for en størrelse har jeg valgt at se Illeris´ teori omkring læring. Koges de teorier sammen skulle der være et incitament for at vi kan nå en stor del af de 20 % af eleverne som i dag ikke føler at de slår til. Jeg mener, at Danmarks fremtid ligger i vores børn.

Vi har som samfund ikke råd til, at tabe hen imod en femtedel af vores videnspotentiale. Da den eneste reelle ressource vi i Danmark besidder er Knowhow, er det af overordentlig betydning, at vi får samlet de sidste op og kommer i gang med en uddannelse som sætter alle børn i centrum for læring.

Problemformulering
Er alle børn automatisk klar til at modtage undervisning på samme niveau.? Skal jeg som lærer være specielt opmærksom på de undervisnings hjælpemidler og metoder jeg vælger at bruge i en given undervisningssituation.

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 1
Begrebsafklaring 2
Fremgangsmåde 3
Piaget 3
Vygotsky 6
Illeris 8
Konklusion 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Fremgangsmåde
Jeg vil gennem Piaget, Vygotsky og Knud Illeris teorier om udvikling og læring, forsøge at belyse hvilke faktorer der skal være tilstede for at fremme elevernes motivation og lyst til læring.

Jeg vil lave en kort gennemgang af hver teori og ude fra dette diskuterer hvilke muligheder jeg, som lærer, har for at optimerer min undervisning. I afsnittet om Piaget vil jeg ikke fokuserer på hans første 2 stadier, men koncentrere mig om hans teorier og betragtninger om 3. og 4. stadie, da jeg mener at netop disse to sidste stadier har den største relevans for opgaven.

Vygotsky har jeg valgt at se på, da jeg mener, at hans teori omkring kriseperioder i barnets udvikling kan have meget stor betydning i forbindelse med undervisningen. Specielt omkring 13 års krisen. Da der netop i puberteten opleves større problemer i undervisningssituationerne, end i de andre kriseperioder. Endvidere har jeg valgt, at inddrage Magit Johansen Høiness fortolkning af Vygotskys teori omkring sprog af 1. og 2. orden. For herigennem af skabe forståelse for hvorledes læring foregår.

Illeris beskriver de faktorer som skal være tilstede for at der kan foregå egentlig læring. Da jeg som lærer skal arbejde med flere elever i klassen. Er det vigtigt at have et godt kendskab til hvilke faktorer som kan have en indflydelse på forståelsen og tilegnelsen af nyt stof hos de enkelte elever. Jeg vil gennem Illeris´ teori om den kognitive og psykodynamiske proces samt det sociale aspekt forsøge at belyse netop dette... Køb adgang for at læse mere

Læring | Vygotsky, Piaget og Illeris

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.