Lærerrollen i det senmoderne samfund | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 32
  • 9977
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 20-02-2004

Lærerrollen i det senmoderne samfund | Bacheloropgave

Bacheloropgave om lærerrollen i det senmoderne samfund og hvilke problemer der er ved dette.

Problemformulering

På hvilken måde optræder det moderne menneske i det sen-moderne/moderne samfund?
Og hvilke pædagogiske konsekvenser har det for lærerrollen at skulle danne fremtidens borgere (elever) i et samfund der er under konstant udvikling?

Indhold

Problemformulering
Indledning
Metodeafsnit
Afgrænsning
Postmoderne V.S. sen-moderne.
Mennesket i det sen-moderne samfund.
Lærerollen i lyset af sen-moderniteten
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit
Min indgangsvinkel til at skrive denne opgave var, at jeg gerne ville undersøge på hvilken måde det moderne/ sen-moderne samfund går ind og berør det enkelte menneske og dermed også lærerrollen i folkeskolen.
Jeg vil med udgangspunkt i en analyse af Anthony Giddens og Thomas Ziehes syn på individet og det sen-moderne samfund, komme med et bud på hvordan elever i dagens skole agerer og tilpasser sig i et samfund under konstant udvikling. Jeg vil prøve at vurdere hvorvidt identiteten bliver påvirket/skabt i denne udvikling. Dernæst vil jeg se på, hvilke pædagogiske konsekvenser ovennævnte har for lærerrollen i folkeskolen. Jeg vil koncentrere mig om hvordan man som lærer kan være med til at danne eleverne til at indgå i et samfund under konstant forandring og hvilke kompetencer dette arbejde kræver.
Da dette er en tværfaglig opgave, er det vigtigt, at der er en sammenhæng i mellem samfundsfag og pædagogik. Jeg mener, at jeg bedst besvarer min problemformulering ved først at have en sociologisk vinkel og herunder kigger på det moderne samfund, for derefter at fokusere på hvilke pædagogiske konsekvenser, der er for lærerrollen i dannelsen af eleverne i netop dette samfund. Samspillet mellem pædagogik og samfundsfag vil især foregå i den sidste del af min opgave, hvor jeg vil inddrage den sociologiske vinkel i besvarelsen af de pædagogiske konsekvenser i dannelsen af eleverne i dag.
I sidste del af min opgave vil jeg som en opfølgning på ovenstående give mit bud på hvilke kompetencer jeg finder vigtige for lærerrollen i det sen-moderne samfund.
Jeg har valgt at beskrive individet og det sen-moderne samfund via teori af Anthony Giddens og Thomas Ziehe, fordi deres teori om det sen-moderne samfund skaber grundlag for forståelsen af den samfundsmæssige udvikling. Ziehes teori om det sen-moderne samfunds opståen skaber forståelse for individets sociale adfærd, herunder elevernes væremåde i folkeskolen. Giddens teori om det sen-moderne samfund er forbindelsesled imellem det samfundsmæssige og individuelle, da det skaber overblik over forudsætninger og årsager i dannelsen af identitet. En kombination af Giddens og Ziehe skaber på den måde forudsætningen for min besvarelse af hvordan det moderne menneske optræder i det sen-moderne samfund.
Til at besvare dette kunne man også have valgt andre teoretikere bl.a. Jürgen Habermas, Lars Qvortrup, og Ulrich Beck. De giver alle et bud på hvordan vores samfund ser ud og hvad der ligger til grund for dette. Det optimale havde naturligvis været hvis jeg kunne inddrage alle ovenstående teoretikere, men dette ville være alt for omfattende en opgave at besvare på 30 sider. Jeg har dog valgt at inddrage Ulrich Beck i mit afsnit ” Postmoderne V.S. sen-moderne” fordi jeg syntes hans beskrivelse af risikosamfundet fungere godt sammen med min opfattelse af det sen-moderne samfund.
I den pædagogiske del af min opgave har jeg valgt at anvende teori der kunne underbygge en besvarelse af min problemformulering. Dette har dog den samme konsekvens som i den sociologiske besvarelse af opgaven.
Jeg har valgt at lægge stor vægt på Andy Hargreaves, Jesper Juul, Helle Jensen og Thomas Ziehe. De er alle i deres teori fokuseret mod lærerrollen i det sen-moderne samfund og har på den baggrund været gode i besvarelsen af min problemformulering. Jeg har dog løbende inddraget andre teoretikere som, Hans Jørgen Kristensen, Erling Petersson, Ivar Bjørgen, Ida Kampmann og Kirsten Krogh-Jespersen fordi, de har været med til at underbygge min besvarelse af problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Lærerrollen i det senmoderne samfund | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.