Kontrafaktisk historie | Redidaktisering og analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Historie
  • Godkendt
  • 18
  • 4419
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2021
  • 09-12-2021

Eksamensopgave, Læremiddelanalyse, Kompetencemålsprøve: Kontrafaktisk historie | Redidaktisering og analyse

Opgaven er den endelige eksamensopgave for faget "Undervisning af tosprogede". Indeholder analyse af læremidlet "Kontrafaktisk historie" fra Gyldendal.

Problemformulering
I hvilken grad stilladserer det didaktiske læremiddel Kontrafaktisk historie tosprogede elevers fagsproglige progression i historiefaget og hvilken redidaktisering skal læreren foretage for at imødekomme denne?

Underviserens kommentar

Underviseren gav ingen kommentar. Opgaven blev udelukkende givet en karakter (10).

Indhold

1. INDLEDNING 2
2. PROBLEMFORMULERING 2
3. BEGREBSAFKLARING 2
3.1.1 Didaktisk læremiddel 2
3.1.2 Tosprogede elever 2
3.1.3 Redidaktisering 2
4. METODE OG TEORI 3
4.1.1 Stilladsering 3
4.1.2 Makrostilladsering 3
4.1.3. Bromodellen 4
5. PRÆSENTATION AF LÆREMIDLET 4
5.1.1 Aktiviteterne 5
6. LÆREMIDDELANALYSE 5
6.1.1.1 TILGÆNGELIGHED 5
6.1.1.2.1 Stilladsering af ordforrådstilegnelse 6
7. DIFFERENTIERING OG PROGRESSION 7
4.1.4. Progressionsstilladsering 8
8. LÆRESTØTTE, INDRE SAMMENHÆNG OG LEGITIMITET 9
9. DELKONKLUSION 9
10. HANDLINGS- OG UDVIKLINGSPERSPEKTIV 9
10.1.1 Bromodellen 10
Fase 1 10
Fase 2 10
Fase 3 11
Fase 4 12
11. KONKLUSION 12
12. BIBLIOGRAFI 13
13. BILAG 14
13.1.1 Lærermidlets struktur 14
13.1.2 Ordbank 16
13.1.3 Tænkekort 16
13.1.4 Tredelt Tænkekort 17
13.1.5 Elevark: Find en, der… 18

Uddrag

1. Indledning
I Danmark er der flere og flere elever som starter i folkeskolen med intet eller et begrænset kendskab til det faglige sprog, som skolen har (Thise & Vilien, 2020, s. 9). Samtidig har den danske folkeskole fået en ny læremiddelkultur, hvor der i stigende grad anvendes gratis netbaserede og delvist brugergenererede læremidler (Gynther, 2021, s. 1). I den sammenhæng er det vigtigt som lærer at kunne analysere og vurdere det valgte didaktisk lærermiddels faglige og sproglige potentiale.

---

3.1.3 Redidaktisering
Definitionen redidaktisering dækker over den overordnet handling, hvor læreren laver om på et læremiddel og dens didaktik for at få læremidlet til at stemme overens med lærerens eget didaktiske ståsted og den sammenhæng læremidlet skal bruges i (Hansen, Illum, & Skovmand, 2011, s. 164).

4. Metode og teori
Metoden i denne opgave bygger på et kommunikativt og funktionelt sprogsyn, hvor sproget tilegnes i en kontekst og betragtes som et redskab til at kommunikere, herunder er formålet at udvikle en ...

---

6. Læremiddelanalyse
6.1.1.1 Tilgængelighed
Kontrafaktisk histories tilgængelighed vil blive analyseret ud fra teksternes sværhedsgrad, grafik og layout, der forholder sig til, hvor let det er for eleverne at forstå og lære om fra det indhold der er gengivet, og hvor let det er for elever at orientere sig og finde rundt i læremidlets forskellige afsnit (Kragholm Knudsen, Wulff, & Bidragyderne, 2017, s. 242).

6.1.1.2 Udtrykket og Indholdet
Opbygningen og selve udtrykket af Gyldendals læremiddel Kontrafaktisk historie fremstår til dels logisk og gennemskueligt for de tosprogede elever. Materialet er til en vis grad tydelig i sit layout. I venstre side findes en vedvarende menulinje, der skal guide eleven rundt i forløbet, herunder er der... Køb adgang for at læse mere

Kontrafaktisk historie | Redidaktisering og analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.