Kompetencemålsprøve | Intersprogsanalyse af elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 15
  • 4690
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2016
  • 04-03-2016

Kompetencemålsprøve | Intersprogsanalyse af elevtekst

Opgaven indeholder en intersprogsanalyse af en tosproget elev. Altså, hvorfor skriver denne elev, som han gør, hvorfor bruger han kun vokalerne a, i og u. Samt mulige handleforslag til, hvordan man kan styrke den tosprogede elevs danskkundskaber.

Problemformulering
Hvordan kan en danskfaglig intersprogsanalyse af den tosprogede elev, Alis, danskstil bidrage til forståelse af de implikationer, der gælder for tosprogedes tilegnelse af den skriftlige side af det danske sprog, og hvilke plausible handleanvisninger kan analysen pege på? Belyst i et ressourceorienteret- og anerkendelsesteoretisk perspektiv.

Underviserens kommentar

Rigtig fin opgave, hvor der bliver vist stor viden om intersprog og transfer mellem sprog.

Indhold

Problemformulering: 2
Case: 2
Begrundelse: 3
Metodeovervejelser: 3
Teori: 4
Stil: 6
Intersprogsanalyse: 6
Plausible handleforslag: 9
Konklusion: 11
Litteraturliste: 12
Bilag 13

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt i denne opgave at skrive om tosprogede elever i relation til danskundervisningen, også kaldet dansk som andetsprog. Faget kan ses som et tværfagligt fag, da det både er gældende i forhold til, at de tosprogede elever skal lære dansk i forhold til selve danskundervisningen, men de skal også lære faget sat i relation til sproget i alle de andre fag, de har i skolen. Jeg vælger dog bevidst at fravælge de andre fag, da grundet at jeg er uddannet dansklærer, så vil jeg koncentrere mig om hvordan jeg som dansklærer i folkeskolen kan tilbyde en danskundervisning, der tilgodeser de tosprogede elever.

I Danmark har der siden 1970'erne været en stor tilgang af borgere med anden etnisk herkomst. I starten af perioden havde man den opfattelse af, at så længe de tosprogede elever omgik de danske elever, så skulle de nok tilegne sig det danske sprog. Dog er billedet anderledes nuanceret i dag, og derfor har vi erfaret at der er et større behov for andetsprogsdidaktik og intersprogsanalyse end tidligere set.
Intersprog er også mellemsprog, altså sproget der er mellem sit første og andetsproget. Intersproget er hele tiden under forandring og har sine egne regler. Intersproget er derfor det sprog der ligger mellem modersmål og andetsproget. Intersproget blev sat i fokus af Larry Selinker, som beskrev intersprog som et 'selvstændigt' undervejssystem, altså en proces fra at have intersproget til at tilegne sig andetsproget, og derfor ikke udelukkende som almindelige 'fejl'. (Laursen, 2010)
Det er derfor interessant at se på, hvordan man via en analyse af en tosprogets elevtekst og på den baggrund lave plausible handleforslag, så man kan støtte eleven mest muligt til at blive stærkere til dansk.

Case:
Ali går til dagligt i 8. Klasse på XXX. Han har været i Danmark i fire år nu og kommer oprindeligt fra Afghanistan. I hjemmet taler hans forældre primært arabisk med Ali, da de ikke forstår så meget dansk, samtidig med at Alis to brødre har cirka samme udgangspunkt, derfor bliver der sommetider snakket lidt dansk mellem disse, derfor er det ønskelige fra alles synspunkt, at de skal være en del af det danske samfund. Han har i de første par år i Danmark ... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve | Intersprogsanalyse af elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.