Kønsforskelle i klasserummet | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 26
  • 8288
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2020
  • 20-11-2020

Praktikopgave niveau 1: Kønsforskelle i klasserummet | Praktikopgave

Praktikopgave på praktikniveau 1 om kønsforskelle i klasserummet.

Problemformulering
Hvilke didaktiske refleksioner og handlinger kan vi som lærere gøre os, hvis vi i undervisningen vil tage højde for kønnenes forskelligheder?

Disse underspørgsmål vil være omdrejningspunktet i vores opgave, da det er ved hjælp af disse spørgsmål, vi gerne vil komme frem til, hvilke didaktiske overvejelser man som lærer kan gøre sig, når man skal tilrettelægge undervisningen således, at der tages højde for kønnenes forskelligheder.

Underspørgsmål
1. Hvordan kan psykologiske forskelle påvirke piger og drenge i undervisningen?
2. Hvordan kan sociologiske forskelle påvirke piger og drenge i undervisningen?
3. Hvilke observationer har vi gjort os i undervisningen, og hvordan har vi forholdt os didaktisk til dem?
4. Hvordan kan man som lærer tilrettelægge god undervisning, så begge køns behov bliver opfyldt?

Indhold

Indledning 2
Underspørgsmål 2
Metodeafsnit og begrebsdefinitioner 3
Kvalitativt interview 3
Observation 3
Begrebsafklaring 3
Præsentation af teori 4
Analyse af empiri 5
Observationer 5
Generel observation 6
Faste pladser 6
Sammenfatning 7
Observation på aktivitetsniveau ud fra den valgte undervisningsmetode 7
Bias 8
Kvalitativt interview 8
Resultater af kvalitativt interview 9
Bias 9
Validitet og reliabilitet af elevinterviews 10
Konklusion 10
Praksisudvikling 11
Litteraturliste 12
Bilagsliste 12
Bilag 1 13
Bilag 2 14
Bilag 3 15
Bilag 4 16
Bilag 5 17
Drengene 17
Pigerne 20
Praktiklærer 22
Bilag 6 23
Bilag 7 24

Uddrag

Indledning
I folkeskolen ses en tydelig tendens; pigerne klarer sig bedre end drengene, både i undervisningen og til de afsluttende prøver. Det er også pigerne, der er bedst til at bryde den sociale arv i forhold til forældrenes uddannelsesniveau. Spørgsmålet er så, hvad er det er, der ligger til grund for pigernes forspring?

I forbindelse med vores første praktik, har vi ligeledes observeret tydelige kønsforskelle i klasserum-met. Det er blandt andet kommet til udtryk i en markant kønsopdeling i klassen, men også, at pigerne deltager mere aktivt i timerne end drengene. Denne observation er vi blevet nysgerrige på, da vi umid-delbart ikke ser tegn på et utrygt læringsmiljø eller, at eleverne mistrives indbyrdes, tværtimod. Derfor vil vi i vores opgave undersøge, hvad årsagen til dette kan være, samt forsøge at tilrettelægge under-visningen, så begge køn kan blive tilgodeset.

For at få overblik over mulige årsager til kønsforskellene i undervisningen, har vi valgt at dykke ned i faglitteratur, der belyser kønsforskelle set ud fra et psykologisk og sociologisk perspektiv. Dette gør vi, fordi vi har en teori om, at den begrænsede aktivitet kan være påvirket af enten psykologiske eller sociologiske årsager. Ydermere har vi valgt at interviewe eleverne og praktiklæreren, både for at få en forståelse for deres indsats i undervisningen, men også for at klarlægge hvordan, vi som lærere, kan tilrettelægge undervisningen således begge køn kan få udbytte af undervisningen.

Vores opgave vil derfor omhandle, hvordan man som lærer kan anvende og koble teori og empiri så-ledes, at det kan anvendes i praksis. Den vil desuden også indeholde hvordan man som lærer kan gøre brug af didaktiske og klasseledelsesmæssige tiltag, så begge køn tilgodeses i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Kønsforskelle i klasserummet | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.