Klasseledelse og elevmedbestemmelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen didaktik, Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 16
  • 4598
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2014
  • 24-09-2014

Eksamensopgave: Klasseledelse og elevmedbestemmelse

Eksamensopgave i didaktik om klasseledelse og elevmedbestemmelse i undervisningen og folkeskolen.

Problemformulering
Hvorfor og hvordan bør man som lærer etablere et læringsmiljø via klasseledelse, hvor elevens medbestemmelse er inddraget?

Underviserens kommentar

Stor begejstring og meget godt gennemtænkt opgave, med gode praksiseksempler. Fik 12 til den mundtlige.

Forfatterens kommentar

Opgaven dannede grundlag til min mundtlig eksamen i didaktik.
Den detajleret litteraturliste med alle referencer findes i selve opgaven.
Hilbert Meyer og Brodersen er hovedsagelig forfattere.

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemformulering 4
3. Teoriafsnit 4
3.1 Dannelsessyn – ”Handlekompetence som dannelsesideal” 4
3.2. Klasseledelse 5
3.2.1 Læringsledelse 5
3.2.1.1 Klasseledelseskompetencer 5
3.2.1.2 Relationelle kompetencer 6
3.2.1.3 Didaktiske kompetencer 6
3.2.2 Adfærdsledelse 7
3.3 Elevmedbestemmelse 7
4. Eksempler på klasseledelse og elevmedbestemmelse udført i praksis 8
4.1 Praksiseksempel baseret på eget gennemført forløb 8
4.1.1 Situationsbeskrivelse 8
4.1.2 Vurdering og kritisk analyse af timen 9
4.1.3 Min personlige udvikling 10
5. Konklusion 11
Bibliografi 13
Bilag 1: SMITKE - model 14
Bilag 2: OMA – model 15
Bilag 3: Udsnit af det planlagte undervisningsforløb 3.A 16

Uddrag

1. Indledning
Siden 1960'erne har der været meget fokus på en demokratisk opdragelse i folkeskolen, selvom den formålsrevision i 2006 blev nedtonet en del. Men stadigvæk skal ”[skolens virke (…) være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.]” (Undervisningsministeriet, 2009)
Fællesskabet og samvær i klassen har fået en helt anden udtryksform. Når magten ikke længere er synlig, som i den såkaldte sorte skole, sker opdragelse mere bag om ryggen, og der må ledes på nye måder. Debatten om lærerens ledelseskompetence bliver diskuteret meget i det sidste stykke tid og ifølge Ziehe, der taler om vores senmoderne samfund, som er præget af konkurrencer, betyder det store udfordringer for lærerne.

På den ene side skal man have fokus på øget faglighed for at opnå høje resultater, og på den anden side skal man også danne elevernes personlighed. Men det er svært at finde balancen mellem det professionelle og det personlige.
EVA-undersøgelsen fra 2011 viser også, hvor betydningsfuld ledelsesproblematikken er i dag. Derefter tænkte 72 % af skoleledere, at nyuddannede havde svært eller meget svært med klasseledelse, og 38 % af de nyuddannede delte selv denne holdning.

Ifølge §18, stk. 4 er der samtidig med at læreren skal lede klassen, også krav om elevmedbestemmelse, og ”fastlæggelsen af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærer og eleverne.” (Undervisningsministeriet, 2009)
Som lærerstuderende oplever man mange forskellige læringsmiljøer i løbet af ens praktikperioder. Det er tankevækkende, at undervisning i nogle klasser indeholder høj faglighed med aktive og motiverede elever, som er inddraget i undervisningssituationen, mens der i andre klasser ikke er overskud til andet fra lærerens side, end at forsøge at bevare kontrollen.

Jeg kunne også selv samle nogle erfaringer vedrørende klasseledelse og elevinddragelse imens jeg var i praktik og jeg har oplevet det som en enormt stor udfordring, hvor der var store forskelle på de forskellige klassetrin vedrørende struktur, regler og samvær med eleverne.
Klasseledelse er et meget kompleks begreb med målet om for enhver lærer at danne en fællesskabsorienteret klassekultur, som bygger på vores normer og værdier i samfundet.

Men spørgsmålet er ”hvordan” man kan opnå det?
Kan man som lærer lære måden at blive en god leder gennem erfaringsindsamling, eller findes der simpelthen egenskaber i forvejen, som gør det lettere for nogen? Og hvordan kan man lede en klasse, men samtidig lægge fokus på elevernes medbestemmelse?
Efter min mening er det derfor essentielt for enhver kommende lærer at udforske begrebet klasseledelse, og den faglige kontekst den findes i, og derved udvikle kompetencer til at skabe de bedste rammer for elevernes deltagelse og læring... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse og elevmedbestemmelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.