Klasseledelse i didaktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik, Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 16
  • 6217
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2013
  • 08-01-2015

Eksamensopgave: Klasseledelse i didaktik

Didaktik eksamensopgave på 3. år om klasseledelse.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere gennem klasseledelse skabe et positivt undervisnings- og læringsmiljø?

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
2. Metode 2
3. Begrebsafklaring 3
4. Uro og forstyrrelser i undervisningen 3
5. Hvad er klasseledelse? 3
5.1 Undervisningsledelse 3
5.1.1 Fælles opstart af og afslutning på undervisningen 4
5.1.2 Synlige mål 4
5.1.3 Effektive overgange i undervisningen 4
5.2 Læringsledelse 5
5.2.1 Læringsmål 5
5.2.2 Hvad fremmer forskellige elevers læring? 5
5.2.3 Evaluering 6
6. Undervisningsforløb i praktikken 7
6.1 Undervisningsforløb 7
6.2 Overvejelser og uddybning omkring undervisningsforløbet 8
7. Konkrete eksempler fra undervisningsforløbet 9
7.1 Undervisningseksempel med fokus på undervisningsledelsen 9
7.1.1 Beskrivelse af lektion 4 9
7.1.2 Hvad kunne vi have gjort anderledes? 10
7.2 Undervisningseksempel med fokus på læringsledelsen 12
7.2.1 Beskrivelse af lektion 2 12
7.2.2 Hvad kunne vi have gjort anderledes? 13
8. Konklusion 15
Bibliografi 16

Uddrag

Indledning:

Lærerens opgave som leder og lærerens udfoldelse af autoritet, er over det sidste århundrede blevet udfordret. Det senmoderne samfund har medvirket, at autoriteter ikke automatisk får anerkendelse og respekt, læreren skal gøre sig fortjent og arbejde for retten til at være leder (Jensen, 2011, s. 20). I takt med samfundsudviklingen, er debatten om mere disciplin i folkeskolen blusset op. Flere teoretikere og eleverne selv påpeger, at der er for meget uro og for mange forstyrrelser i undervisningen (Hjordahl, 2014) . Denne uro har vi selv oplevet, både i praktikken samt i jobbet som lærervikar.

For at komme uroen til livs, er klasseledelse blevet et omdiskuteret begreb, som har vakt vores interesse. Med følgende citat in mente er nedenstående problemformulering opstået:

”Den vigtigste pointe, vi kan uddrage af det hidtil sagte om den uddannelsesproces, der foregår, hvad enten vi vil det eller ej, er at være opmærksomme på, at den eneste måde, hvorpå voksne bevidst kan styre den form for uddannelse, som de unge får, er at kontrollere det miljø, de handler og derfor også tænker og fø-ler i” (John Dewey jf. Jensen & Løw, 2008, s. 285)

Metode
Indledningsvist defineres begreberne undervisnings- og læringsmiljø ud fra Ole Løw og Elsebeth Jensen (2008). Dernæst indkredses gennem Gert Lohmann (2008), hvad uro og forstyrrelser består af i denne opgave. Begrebet om klasseledelse demonstreres gennem Elsebeth Jensen og Ole Løw (2009), hvorefter klasseledelsens to underbegreber om undervisnings- og læringsledelse udfoldes.

Her redegøres først for hvad undervisningsledelse indebærer gennem Peter Andersen (2012) supple-ret med Helle Plauborg m.fl. (2010) og dernæst uddybes forståelsen af læringsledelse ved Bodil Nielsen (2013).

I opgavens anden del vil vi med udgangspunkt i begrebsrammen om undervisnings- og læringsle-delse, analysere to konkrete eksempler fra et undervisningsforløb i engelsk. Disse har til formål at demonstrere, hvorledes man gennem klasseledelse kunne have forebygget den uro der opstod un-dervejs. Endvidere er hensigten med eksemplerne at gøre praksis til genstand for en teoretisk analy-se. Dette giver opgaven et anvendelsesorienteret perspektiv.

Afslutningsvist opsummeres på opgaven og konkluderes på problemformuleringen.

Begrebsafklaring
Undervisnings- og læringsmiljø kan ud fra Elsebeth Jensen og Ole Løws forståelse, defineres som følgende: ”… undervisningsmiljøet har fokus på lærerens tilrettelæggelse og organisering af under-visningen, mens læringsmiljøet fokuserer på elevernes mulige læreprocesser inden for lærerens rammesatte undervisning.” (2008, s. 286).

Fokus i opgaven er rettet mod at arbejde med hvordan det positive undervisnings- og læringsmiljø skabes og ikke hvad det består af. Hermed ligger behandlingen af disse miljø-begreber latent i op-gaven... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse i didaktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.