Kønsopdelt undervisning i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Madkundskab
 • Ingen givet
 • 36
 • 15589
 • PDF
 • 11-11-2008

Eksamensopgave: Kønsopdelt undervisning i madkundskab

Kan man med fordel opdele piger og drenge i bestemte fag i folkeskolen, nærmere bestemt i madkundskab.

Problemformulering
"Jeg ønsker en analyse og diskussion af hjemkundskabsundervisningen, i forhold til kønsopdelt undervisning.
Jeg ønsker at se på muligheder, begrænsninger og bevægegrunde for kønsopdelt undervisning."

Opgavens hovedafsnit:
-Det historiske indblik i folkskolens tilblivelse og datidens kønsroller
-Flere grunde til nutidens kønsrollemønstre
-Forsøg og erfaring med kønsopdeling i skolen
-Didaktiske overvejelser bag den kønsopdelte undervisning
-Diskussion, konklusion og perspektivering

Indhold

BEGRUNDELSE FOR EMNEVALG 2
PROBLEMFORMULERING 2
OPGAVENS OPBYGNING 2
EMNETS RELEVANS I FREMTIDENS SKOLE 3
DET HISTORISKE INDBLIK I FOLKESKOLENS TILBLIVELSE OG DATIDENS KØNSROLLER 4
Den samfundsmæssige udvikling 5
Skolens og hjemkundskabsfagets udvikling 6
Skoleloven og faghæftet om kønsopdeling ? 9
Den historiske indvirkning på hjemkundskabsfaget i dag 10
FLERE GRUNDE TIL NUTIDENS KØNSROLLEMØNSTRE 11
Den fysiologiske forskel 12
Forældrenes sociale arv, den ubevidste forældreopdragelse. 14
Den historiske opfattelse af kønnene 15
Barnets psykologiske udvikling og identitetsdannelse 17
Betydningen for nutidens kønsopfattelse og kønsudviklingen 18
FORSØG OG ERFARINGER MED KØNSOPDELING I SKOLEN 18
Forsøgserfaringer 19
Besvarelser af spørgeskemaer til danske hjemkundskabslærere 21
Forsøg og spørgsmål styrker ideen om kønsdifferentiering. 22
DIDAKTISKE OVERVEJELSER BAG DEN KØNSOPDELTE UNDERVISNING. 23
Didaktiske overvejelser bag Hjalli-forsøget. 24
Mine overvejelser bag planlægningstanken for kønsadskilt undervisning 24
Kønsfordelings forholdene i institutionerne 26
DISKUSSION 27
Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i kønsadskilt undervisning? 30
Udnyttelse af kønsforskelle og opdeling i hjemkundskab 32
KONKLUSION 33
PERSPEKTIVERING 34
LITTERATURLISTE A
Bøger: A
Artikler: B
Artikler fra Internet: B

Uddrag

BEGRUNDELSE FOR EMNEVALG
Jeg har gennem flere forskellige praktikperioder med undervisning i bl.a. hjemkundskab, oplevet hvordan drenge fungerer forskelligt i skolekøkkenet, afhængigt af gruppesammensætningen. Jeg har oplevet drengegrupper, der har fungeret selvstændigt, koncentreret og i godt samarbejde med hin-anden og også oplevet drengegrupper, ude af stand til at samarbejde eller yde nogen form for be-slutningsdygtigt- eller selvstændigt arbejde. Hovedsageligt har jeg oplevet blandede pige- og dren-gegrupper, der umiddelbart har fungeret i et godt ligestillet forhold, men som ved nærmere eftersyn, overordnet var styret af gruppens piger.
Da jeg allerede sidste år legede med ideen om kønsopdelt undervisning til fordel for pigernes inte-resse og indlæring i fysik/kemi slog det mig, at der måske var brug for nøjagtigt samme hensyn i hjemkundskabsfaget, men denne gang til fordel for drengenes interesse og indlæring i faget.
Derfor har jeg valgt at se på muligheden for at kønsopdele, et tidligere kvindedomineret fag som hjemkundskab, for at se om drengene, såvel som pigerne kunne vinde noget ved dette, dvs. at bruge kønsadskillelse som en metode i undervisningen.
Ligger der noget brugbart i denne metode, som er blevet glemt eller ignoreret, da det i 1970 blev besluttet at drenge og piger ikke længere måtte undervises hver for sig1 ?... Køb adgang for at læse mere

Kønsopdelt undervisning i madkundskab

[2]
Bedømmelser
 • 27-04-2010
  Rigtig fin og teoritung opgave, der er super god inspiration til videre arbejde med emnet.
 • 28-02-2011
  En god opgave som giver et godt overblik over opdeling af køn i hjemkundskab