Intersprogsanalyse og vejledning af tosproget elevs tekst | PL 2

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 13
  • 4035
  • PDF
  • 2019
  • 25-04-2019

Eksamensopgave, Analyse af elevtekst: Intersprogsanalyse og vejledning af tosproget elevs tekst | PL 2

PL 2 eksamensopgave, som indeholder en intersprogsanalyse af en elevtekst og handlingsforslag til det videre forløb i arbejdet med sprogtilegnelsen.

Problemformulering
Hvordan kan man via en danskfaglig intersprogsanalyse af en tekst skrevet af en elev med Farsi/Persisk som modersmål, vurdere en DSA elevs skriftsprogsniveau, samt tilrettelægge tiltag, der tilsigter elevens fortsatte skriftsproglige udvikling?

Indhold

Indledning
Teoriafsnit
Præsentation af empiri og dens kontekst
Syntaks og ortografi
Normalmorfologien
Tempus
Ordforråd
Elevens placering i Karen Lunds trefaset udviklingsmodel:
Perspektiver og didaktiske overvejelser til den fremadrettede vejledning
Specifikke handling- og øvelsesforslag til eleven
Afsluttende pointe:
Litteraturliste
Bilag 1 (empiri i form af elevtekst):

Uddrag

Indledning
Når uddannelsessektoren aflæses generelt bliver det klart, at dansk som andetsprog indgår på to måder, dels som en egentlig undervisning i et fag eller et fagområde, og dels som en dimension i undervisningen (Holm m. fl., 2004, s. 14).
I denne opgave anskues dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen, idet der foretages en intersprogsanalyse af en tekst, som er udarbejdet af en elev i danskfaget, der ikke har dansk som modersmål.
Da empirien, i form af elevteksten, ikke er et konkret eksempel fra eget praktikforløb, vil besvarelsen primært have fokus på efterbehandlingsprocessen fra mødet med teksten.

Teoriafsnit
I store dele af de eksisterende oversigtsværker over andetsprogsforksningens oprindelse og udvikling beskrives Stephen Pit Corders ”The significance of learners errors” fra 1967 ofte som et startskud på et banebrydende nyt syn på andetsprogstilegnelsen, hvor fejl i højere grad blev betragtet som tegn på udvikling frem for et produkt af en ikke ønskværdig vanedannelse. En tankegang, der banede introduktionsvejen for det, vi i dag forstår ved intersprogsbegrebet.
Corder gør altså op med synet på fejl som negative forstyrrelse i indlærerens udvikling af andetsproget og argumenterer i stedet for, at fejl skal anses som nødvendige led i sprogtilegnelsesprocessen, der både har værdi for indlæreren såvel som for sproglæreren. For indlæreren er fejl udtryk for hypoteser om andetsproget, som vedkommende afprøver på samme måde, som det lille barn gør i modersmålstilegnelsen. Hypoteserne kan senere be- eller afkræftes gennem lærerens feedback. Når dette sker, og eleven møder nyt sprogligt input, forandrer intersproget sig (Holm, 2004, s. 47). For lærerne ligger fejlenes værdi i, at de – via en systematisk analyse – kan fortælle, hvor langt indlæreren er i sin vej mod målet, og hvilke dele af sproget den... Køb adgang for at læse mere

Intersprogsanalyse og vejledning af tosproget elevs tekst | PL 2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.