Inklusionsmuligheder og kvalitativ inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 3532
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2020
  • 15-04-2020

Modulopgave: Inklusionsmuligheder og kvalitativ inklusion

Modulopgave i Specialpædagogik. Deltagelseskrav 3.

Problemstilling
• Hvordan kan vi som fremtidige lærere anvende handlingsplaner til at forbedre inklusionsmulighederne for en elev i vanskeligheder, med det formål at blive en del af et inkluderende læringsmiljø som understøttes af kvalitativ inklusion?

Indhold

1.1 Emnebegrundelse 3
1.2 Problemstilling 3
1.3 Præsentation af empirisk materiale (didaktisk nærbillede) 3
2. Teori 4
2.1 Udadreagerende adfærd 4
2.2 Elev- og handlingsplaner 4
2.3 Inklusion 5
3. Metode til analyse 5
4. Analyse/diskussion 6
5. Konklusion 10
6. Litteraturliste 11
6. 1 Bøger 11
6.2 Internetsider anvendt i undervisningen 11
7. Bilag 12
7.1 Bilag 1: Forhistorie og didaktisk nærbillede 12
7.2 Bilag 2: Spørgsmålene i inklusionsmatricen: 13
7.3 Bilag 3: Tiltag i skolen opremset i progression over tid 14
7.4 Bilag 4: IC3 - modellen (Rasmus Alenkær) 14

Uddrag

Vi finder følgende problemstilling interessant, idet vi mener, at det er relevant i vores kommende praksis som lærere, at have for øje hvordan vi på bedst mulig vis kan fremme en elev i vanskeligheder vha. særlige tiltag. I mødet med det mangfoldige klasserum, er det hertil essentielt som lærer, at få skabt et inkluderende læringsmiljø, hvor vi skal kunne reflektere over den kvalitative inklusion, i mødet med en kontekst, hvor en elev kan være i vanskeligheder.

1.3 Præsentation af empirisk materiale (Didaktisk nærbillede)
I forbindelse med en af de studerendes arbejdspladser, har vi taget udgangspunkt i en situation fra praksis i klasseværelset, hvor den studerende her fungerede som underviser. Underviseren har haft en tilknytning til eleven og har derfor ligeledes haft mulighed for at få indblik i de eksisterende tiltag som har været gældende for eleven. Se bilag 1 for forhistorien og det didaktiske nærbillede.

---

2.3 Inklusion
Begrebet inklusion er i konstant udvikling, og afhænger af fra hvilket perspektiv der ses på hhv. begreberne læring, deltagelse, udvikling og handicap. Med henblik på den danske skoletradition og synet på ovenstående begreber, lægger Rasmus Alenkær mere vægt på et socialt perspektiv på inklusion. Alenkær definerer inklusion som en dynamisk og kontinuerlig proces, der har til formål at udvikle muligheder for den individuelles tilstedeværelse i samfundet. Denne proces tager udgangspunkt i kvaliteten af den individuelles fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning inden for en valgt konteksts rammer. Her tages særligt hensyn til dem, der er i farezonen for ekskludering. Alenkærs definition af inklusion er en bred inklusionsforståelse, der handler om den skolepraksis der omhandler alle elever og vægter opgaveløsning. Kvalitativ inklusion har fokus på den enkeltes oplevelse af egen deltagelse og fællesskab frem for den kvantitative inklusion, der sigter mod et bestemt mål for en håndfuld elever (Fisker, Tine 2015)... Køb adgang for at læse mere

Inklusionsmuligheder og kvalitativ inklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.