Inklusion: et barn i en vanskelig læringssituation | PL eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 22
  • 7014
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2019
  • 12-11-2020

Kompetencemålsprøve: Inklusion: et barn i en vanskelig læringssituation | PL eksamen

Pædagogik og lærerfaglighed eksamen.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer fremme trivsel for en elev med infantil autisme i et inkluderende undervisningsmiljø, og hvilke udfordringer kan dette give lærerens tilrettelæggelse af undervisningen?

Forfatterens kommentar

Der måtte gerne være mere teori om inklusionsbegrebet

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 3
Metode 3
Teori 4
Autisme spektrum forstyrrelser 4
Infantil autisme 5
Inklusion 5
Salamanca erklæringen 6
Lærerens relationskompetence 6
Tønnessvangs vitaliseringsmodel. 8
Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 9
Undervisningsdifferentiering og undervisningsplan 10
Empiri 11
Didaktisk nærbillede 11
Interviews 12
Analyse 12
Analyse af Klinge 12
Analyse af Tønnesvang 13
Analyse af undervisningsdifferentiering, undervisningsplan, samt Hiim og Hippe 14
Analyse af diagnose og inklusion 15
Analyse af interviews 17
Diskussion, perspektivering og konklusion 18
Litteraturliste 20

Uddrag

Læsevejledning
I denne opgave vil jeg forsøge at undersøge og reflektere over arbejdet med en elev i en vanskelig læringssituation.
Min opgave er opbygget således, at jeg vil introducere læseren for min begrundelse for opgavens tema, samt min problemformulering. Jeg vil tage udgangspunkt i mit didaktiske nærbillede, samt interviews med Elias' forældre.
Min problemformulering vil blive berørt med en gennemgang af relevant teori, herunder også en definition af autisme spektrum forstyrrelser og infantil autisme som specifik diagnose. Dette vil jeg gøre, grundet min fokus på eleven Elias med diagnosen infantil autisme.
Ydermere vil jeg komme med en præsentation af inklusion, lærerens relationskompetence, og Tønnessvangs vitaliseringsmodel. Endvidere er der en præsentation af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel og undervisningsdifferentiering.

På baggrund af teoriafsnittet vil jeg udarbejde et analyseafsnit, hvor jeg vil koble den gennemgåede teori på mit didaktiske nærbillede af Elias. I dette analyseafsnit, vil jeg også komme ind på, hvor man som lærer kan forbedre undervisningen, så den passer til en elev som Elias, samt en analyse af interviews med Elias' forældre.

Afslutningsvis vil jeg forholde mig kritisk og reflekterende til selve inklusion i den danske folkeskole, samt dilemmaet i at tilrettelægge undervisning. Ydermere vil jeg perspektivere videre til relevante begreber, samt teori som jeg kan bruge til min mundtlige fremlæggelse.
Jeg vil på baggrund af min udarbejdede undersøgelse bringe min konklusion, der kan lægge op til videre diskussion... Køb adgang for at læse mere

Inklusion: et barn i en vanskelig læringssituation | PL eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.