Inklusion i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 16
  • 836
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 21-02-2013

Eksamensopgave: Inklusion i historie

Årsopgave i Historie om inklusion i historiefaget. Emnet er den inkluderende skole.

Problemformulering
Historie har gennemgået en markant udvikling siden indførelsen af Fælles Mål 2009, hvor de 29 kanonpunkter er indført, samt det faktum at historie er blevet et eksamensfag. Ud fra denne udvikling vil jeg prøve at afdække:

Hvilken betydning har denne udvikling for inklusionen, og hvad kræves det at være en inkluderende skole?

Indhold

- Indledning 2
- Problemformulering 2
- CASE 3
- Metode 3
- Teori 4
o Ordforklaring 4
- Analyse 4
o Historie ‐ et fag i udvikling 4
o Kanon – Historiebevidsthedens modsætning? 6
o Integration/Inklusion 7
o Den rummelige skole 8
- Diskussion og konklusion 10
- Litteraturliste 12
- Bilag 1 13
- Bilag 2 16

Uddrag

Indledning
Skolen spejler samfundet som det eneste fælles mødested på tværs af forudsætninger, social og kulturel baggrund. Skolen er for alle1, men i folkeskolen oplever man, at der hvert år afgår elever, der kun har haft ringe eller intet udbytte af undervisningen. Regeringen ønsker at højne fagligheden og stiller krav om undervisningsdifferentiering og øget rummelighed med henblik på at inkludere specialundervisningselever i den almindelige skole. Samtidig stiller forældregruppen krav om fokus på netop deres barns udvikling, såvel fagligt, som socialt og som presser på for at segregere elever, der måtte forstyrre. Skolen står i dag med en meget sammensat elevgruppe, der kræver, at
undervisningen tilrettelægges på nye måder.

Gruppen af henviste elever til specialundervisningen har ændret sig: Der henvises, stadig elever med læse‐ og stavevanskeligheder, men samtidig et øget antal elever med komplekse problemstillinger. Det er elever med særlige behov, der diagnosticeres som urolige, adfærds‐vanskelige og/eller har psykiske problemer foruden almindelige indlæringsproblemer.

Selvom tanken er inklusion, segregeres disse elever mange timer fra normalklassen og koster mange ressourcer i form af ekstra lærertimer, pædagogtimer, PPR‐ kontakt o.s.v.

Hvad skal der til for at virkeliggøre visionerne om en rummelig folkeskole? Er det muligt, som lærer, at være fleksibel, rummelig, differentiere undervisningen, se det enkelte barn, have god kontakt til forældre/ hjem, til kolleger og lave solid faglig undervisning, serveret på pædagogisk appetitvækkende vis – altså at brænde for sit fag – uden at brænde ud? Hvor kommer ressourcerne fra?

---

Integration/Inklusion
At være integreret er at have del i en sammenhæng, hvor der dannes identitet, solidaritet og mening. Identitet som noget, der sker personligt, solidaritet, som noget, der sker i gruppe‐sammenhæng og mening som den kulturelle dimension.

Fokus er rettet mod den person, der ønskes integreret , og det forventes at forandringen primært må ske i individet, hvis integrationen skal lykkes. Altså må... Køb adgang for at læse mere

Inklusion i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.