Inkluderende læringsmiljøer | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 32
  • 12820
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2020
  • 29-09-2020

Inkluderende læringsmiljøer | Kompetencemålsprøve

KMP - PL1, PL3 og PL4.

Lærerfaglig problemstilling
Hvordan kan læreren skabe en inkluderende læringssituation som bedst muligt understøtter en elev i komplicerede læringssituation?

Underviserens kommentar

Eksemplarisk opgave. Senere brugt som eksempel til nye hold.

Indhold

Indledning 2
Præsentation og begrundelse af lærerfaglig problemstilling 2
Begrundelse for og beskrivelse af undervisningsforløbet 3
Præsentation og begrundelse af det didaktiske nærbillede 4
Didaktisk nærbillede 5
Efterfølgende overvejelser 6
Begrundelse for den valgte teori og afklaring af centrale begreber 6
Centrale begreber 7
Elever i komplicerede læringssituationer 7
ADHD 7
Salamanca Erklæringen 7
Inklusionsbegrebet 8
Undervisningsdifferentiering 8
Teori 9
Co-teaching 9
Socialkonstruktivistisk læringssyn og stilladsering af elevens læring 10
Narrativ Pædagogik 11
Målstyret undervisning 11
Analyse 11
CO-teaching 12
Narrativ pædagogik, positioneringer og diskurser - Ændre Elias opfattelse af ham selv 13
Klasseledelse 14
Klare mål og struktur for undervisningen 15
Undervisningsdifferentiering og stilladsering af eleven 17
CL- struktur 18
Diskuterende handleforslag 20
Konklusion 22
Litteratur 24
Bilag 27
Bilag 1 27
Bilag 2 29

Uddrag

Præsentation og begrundelse af lærerfaglig problemstilling
Det inkluderende fællesskab betyder altså, at rammerne for undervisningen tilpasses, så der skabes muligheder for et optimalt læringsmiljø for alle elever, hvor de kan føles sig som ligeværdige deltagere uanset deres for-udsætninger (Quvang, 2016, s. 49-50).
Vi har valgt følgende pædagogiske tema; lærerens ansvar for at skabe et inkluderende og stilladserende læ-ringsfællesskab for en elev i komplicerede læringssituationer.
I denne opgave har vi særligt fokus på, hvordan læreren kan skabe en stilladserende og inkluderende under-visning for en elev med ADHD, der er særligt præget af opmærksomhedsforstyrrelser, og et negativt narrativ om sig selv, som værende utilstrækkelig i det faglige fællesskab.

Vi vil belyse dette med en case fra vores praktikforløb, som vi vil reflektere over og evaluere med henblik på fremtidige tilsvarende situationer med udgangspunkt i relevant teori på området, som vi siden praktikforløbet har tilegnet os.

Begrundelse for og beskrivelse af undervisningsforløbet
Følgende empiri er indsamlet i en dobbeltlektion under vores første praktikforløb. Praktikken fandt sted i en 5. Klasse på Frederiksberg, hvor vi overtog matematikundervisningen i 6 uger, hvoraf de første 2 uger blev afviklet i efteråret, og de resterende 4 uger blev afviklet i det følgende forår. I bilag er der vedhæftet den samlede oprindelige undervisningsplan og lektionsplan.
Vi har valgt ikke at inddrage navnet på skolen, så elever og lærer kan forblive anonyme. Forud for praktikken valgte vi, at vi ikke ønskede information fra vores praktikvejleder vedr. elever med særlige udfordringer eller sociale og faglige udfordringer i klassen generelt. Vi havde tidligere erfaringer med, at det kan ske, at en lærer danner stærke indtryk af og holdninger til sin klasse og de enkelte elever på baggrund af tidligere erfaringer,... Køb adgang for at læse mere

Inkluderende læringsmiljøer | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.