Inkluderende læringsfællesskab | PL-prøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 19
  • 6343
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2018
  • 21-02-2019

Modulprøve: Inkluderende læringsfællesskab | PL-prøve

PL-opgave der har fokus på inklusion.

Problemformulering
Hvilke lærerfaglige udfordringer står læreren over for, når et socialt og fagligt udsat barn skal inkluderes i læringsfællesskabet

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 2
Læsevejledning 2
Metode 3
Valg af teori 3
Cases 3
1. Informationer fra lærerteamet 3
2. Det observerede 4
Undervisningsforløb 4
Begrebsafklaring 6
Inklusion 6
Læringsfællesskab 7
Læringsmiljø 7
Undervisningspligt 7
Fælles værdigrundlag 8
Differentiering 8
Inklusionsloven 8
Relationer og samarbejde 9
Teori 9
Peter Farrell – Det skolerelaterede inklusionsbegreb 9
Berit bae – Anderkendende pædagogik 9
Vygotsky 10
Analyse: 10
Refleksion 13
Mulige tiltag 13
Tiltag (For Helles inklusion fremadrettet) 14
Konklusion 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
I den inkluderende skoles ideologi er det grundlæggende, at skolen er en skole for alle. Man spørger derfor ikke, om eleven hører til, men i stedet forsøger man at finde ud af, hvordan man kan tilpasse
sig, for at eleven kan inkluderes optimalt som værdifuldt medlem af det fællesskab som skolen ud-gør.
Danmarks evalueringsinstitut lavede i 2004 en rapport1 omhandlende undervisningsdifferentie-ring, som også belyser at differentiering fremmer inklusionen. Differentiering er dermed et vigtigt element i inklusions arbejdet, da ikke to elever er ens.
Efter praktikperioden er jeg blevet mere interesseret i, hvordan socialt og faglige svage elever bliver inkluderet i læringsfællesskabet, da jeg havde svært ved det. Jeg har i følgende opgave taget ud-gangspunkt i en praktikperiode, hvor ovenstående ideologi bliver udfordret.

Afgrænsning
Udgangspunktet for opgaven er baseret på følgende tre kompetenceområder:
• Almen undervisningskompetence. (Undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og læ-ringsmiljøer)
• Specialpædagogik. (Elevers forudsætninger og potentiale)
• Elevens læring og udvikling (Læringsfællesskaber)
Der er især fokus på kompetenceområdet: almen undervisningskompetence, da følgende opgave bygges op på inklusionsteorier, undervisningsdifferentiering og læringsmiljøer.

Læsevejledning
Først og fremmest introduceres og forklares begreber, som er essentielle for forståelsen af problem-formuleringen. Dernæst introduceres begreber der er essentielle for at besvare problemformulerin-gen. Efterfølgende vil der blive redegjort for teoretikerne Peter Farrel, Vygotsky og Berit Bae. Der-næst vil jeg sammenholde casestudiet med Farrells 4 aspekter for inkluderende undervisning, samt kigge på om casen ligger op til eksklusion frem for inklusion. Endvidere vil jeg se på, om lærerne og jeg selv anerkender Helle, eller udøver definitionsmagt. Afslutningsvis vil jeg belyse hvorvidt Helle befinder sig i zonen for nærmeste udvikling. Ud fra min analyse vil jeg reflektere over, hvad jeg som praktiklærer kunne gøre anderledes, samt hvad der kunne gøres for at Helle i det hele taget bliver mere inkluderet i klassen.

Metode
Omdrejningspunktet for opgaven er observationer som anvendes som casestudier, der har til formål
at belyse inklusionen af Helle i 8a.
Ud fra et gennemført undervisningsforløb vil opgaven endvidere forsøge at belyse hvilke aspek-ter, der udfordrer læreren i en klasse, hvor der er et socialt og fagligt udsat barn... Køb adgang for at læse mere

Inkluderende læringsfællesskab | PL-prøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.