Idræt for tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Idræt
  • Godkendt
  • 24
  • 11819
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2019
  • 14-05-2020

Eksamensopgave: Idræt for tosprogede elever

Eksamensopgave i modulet 'undervisning af tosprogede elever.'

Problemstilling
Hvordan tilrettelægges den tosprogede elevs idrætsundervisning således, at den hæver elevens fagsprog og ordkendskab?

Indhold

Indledning
Problemstilling
Læsevejledning
Metode og begrebsafklaring
Case
Analyse af undervisningssituationen
Analyse af intersprogets systematik
Analyse af intersprogets varibilitet
Analyse af intersprogets foranderlighed
Analyse af intersproget ift. Lunds udviklingsmodel
Delkonklusion
Analyse af undervisningssituationens sprog- og sprogtilegnelsessyn
Delkonklusion
Handleforslag
Overvejelser i tilegnelsen af fagsproget
Fra hverdagssprog til skolesprog
Darewiankas snegl
Delkonklusion
Handleforslag til Mohammed
Redidaktisering
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Læsevejledning (fælles)
Opgaven er kommet til som led i en praksis observation af en dobbeltlektion i faget idræt i en 9. klasse. I observationen valgte vi at have særlig fokus på en tosproget elev, og vores intention og fokus i observationen var derpå at afgøre de sproglige egenskaber og kontekster som eleven måtte udvise i undervisningen, da vi på forhånd var klar over, at den var mere teoretisk anlagt end de forrige forløb som klassen havde haft. Efter endt idrætstime har vi efterfølgende talt med idrætslæreren om supplerende informationer omkring den tosprogede elev, for at konkretisere hele den sproglige og sprogdidaktiske kontekst. Vi har på baggrund af observationen og samtalen udarbejdet en case omkring eleven, som danner omfanget af denne opgave.
For at besvare vores problemstilling vil vi som udgangspunkt tage afsæt i afklaring af den overlagte teori, som vi i opgaven vil arbejde med. Denne afklaring dækker begreberne intersprog, sprogsyn og sprogtilegnelse, alle teorier vi løbende vil referere til i opgaven. Vi vil starte vores analysedel med at undersøge den specifikke undervisningssituation i et intersprogsteoretisk syn i forhold til vores tosprogede elev. Dernæst vil vi undersøge hvordan idrætslæreren vælger at stilladsere sprog- og sprogtilegnelsessynet for både ham selv og for den tosprogede elev gennem undervisningen. Med udgangspunkt i analysen vil vi forsøge at belyse handleforslag for den tosprogede elev og idrætslæreren set som sproglige refleksioner og i et andetsprogsdidaktisk perspektiv. Dette sker først gennem en redegørelse for den teori samt de strategier vi i vores handleforslag vil præsentere. Dernæst vil vi gøre brug af sprogteoretiske overvejelser til en redidaktisering af undervisningssituationen. Til sidst vil vi perspektivere til sprogtilegnelse i faget idræt i en større helhed for alle skolens klassetrin... Køb adgang for at læse mere

Idræt for tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.