Ideologi i pædagogisk arbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Godkendt
  • 11
  • 2548
  • PDF
  • 14-11-2008

Ideologi i pædagogisk arbejde

Problemformulering
"Hvordan kan man som pædagogisk leder, gennem ideologisk ledelse, styrke engagementet hos medarbejderne?"

Problemet ønskes besvaret med afsæt i vores case om det gode eksempel. Organisationen Marjatta Fællesskabet, der arbejder med udviklingshæmmede, er det lykkedes at opretholde et engagement hos sine ansatte igennem 50 år. Ledelsens ideologi er i dette tilfælde inspireret af værdier fra Rudolf Steiners pædagogik, hvilket vi kun skitserer kortfattet.

Efter at have defineret vores hovedbegreber vil vi, i synopsens KOL-del, starte med en vurderende analyse af værdierne hos Marjatta, ved hjælp Edgar H. Scheins kulturmodel. Dernæst, med udgangspunkt i artikler fra Kirsten M. Bovbjerg, vil vi diskutere hvilken indvirkning en sådan organisationskultur har på medarbejderne, og indlede synopsens psykologi-del med inddragelse af Abraham Maslows motivationsteori og den humanistiske psykologis menneskesyn.

I vores konklusion vil vi sammenfatte fordele og ulemper ved ideologisk ledelse, og til løsning på vores problem opstille en række fokuspunkter og hensyn, som den pædagogiske leder skal være opmærksom på.

Indhold

Indledning 2
Problem 2
Hovedbegreber 3
• Engagement
• Ideologi
• Værdier
• Værdi(baseret)ledelse
• Ledelsesstrategi (Figur 1)
Organisationen Marjatta Fællesskabet 4
• Artefakterniveauet
• Skueværdierne
• De grundlæggende antagelser
Ideologisk kultur og pagten 5
Selvaktualisering og engagement 6
Konklusion og løsningsforslag 7
Debat 8
Litteraturliste 9
Bilag: Besøg på Sofiegården 10

Uddrag

Indledning
Den globaliserede tidsalder bringer en stadigt stigende udviklingshastighed og kompleksitet med sig. Vi oplever, at samfundet i dag forventer øget effektivitet og fleksibilitet, hvilket også afspejler sig i den offentlige sektor. Fra politisk hånd kræves målbare resultater og dokumentation i den pædagogiske verden og vi risikerer, at fagligheden sættes under så stort et pres, at den professionelle dømmekraft kompromitteres.

Det pædagogiske arbejdsfelt er præget af paradokser og dilemmaer; det kan være svært at navigere mellem de etiske fordringer indenfor vores fagområde. Hvis ledelsen her ikke formår at samle sin personalegruppe om denne voksende udfordring opstår handlingslammende frustrationer og afmagt, som kan ende med ligegyldighed. Problematikken illustreres i TV2s udsendelse fra Strandvænget , hvor medarbejdernes manglende ejerskab i værdigrundlaget medfører fraværende arbejdsglæde.
Vi tror på, at det er vigtigt, at ledelsen skaber forudsætningerne for medansvar og handlekraft hos personalegruppen gennem et fælles sæt af værdier.

Hovedbegreber
Engagement: ”Engagement omfatter i højere grad en forpligtigelse, end det er tilfældet med arbejdstilfredshed, og kan beskrives som en selvinitieret aktivitet rettet mod at løse arbejdsopgaver og samtidig finde personlig tilfredsstillelse og udvikling herved. Typisk defineres engagement som styrken af et individs identifikation med og involvering i organisationen.” (Maslow i Gad 2004:149)
Ideologi: ”(…) et sæt af overordnede værdier, der kan tjene som en opskrift for handling i forhold til omgivelserne” (Schein 1994:89). Schein mener videre, at ”ideologi forener menneskelig natur, relationer og samfund, netop fordi den er handlingsorienteret.” (Mørch 2004:193)
Værdier: ”Utviklingen av det vi vanligvis kaller «verdier», begynner først når personen setter noen av de situasjonsbestemte personlige verdierne sammen til meningsfulle prinsipper eller... Køb adgang for at læse mere

Ideologi i pædagogisk arbejde

[1]
Bedømmelser
  • 12-09-2011
    sUPER OPGAVW, NEM AT LÆSE