Identitetsdannelse hos børn og unge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 5. semester
 • Pædagogik (Pædagog)
 • Godkendt
 • 12
 • 3746
 • PDF
 • 03-11-2009

Eksamensopgave: Identitetsdannelse hos børn og unge

Individuel skriftlig eksamensopgave i Pædagogik. Firedøgnsprøve. Max. 10 normalsider.

Med udgangspunkt i et eget formuleret problem og valg af aldersgruppe, ønskedes en diskussion af følgende:
- Hvordan skaber børn/unge identitet i dag?
- Hvordan skaber pædagogen relationer til barnet/den unge?
- Hvilke relationskompetencer skal pædagogen besidde for at indgå i arbejdet med barnet/den unge?

Problemformulering
Hvilke overvejelser om identitetsdannelse og egne kompetencer skal pædagogen gøre sig klar for at skabe en befordrende relation til den unge i det senmoderne samfund?

Indhold

1. Indledning/problemfelt
2. Metode og afgrænsning
3. Diskussion
4. Opsummering/konklusion
5. Perspektivering
6. Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning/problemfelt

I denne opgave har jeg valgt at bryde mit hoved med spørgsmålene omkring identitetsdannelse hos børn og unge. Herunder ligger også diskussion af relationskompetencer som et centralt omdrejningspunkt.

Identitetsbegrebet har i nyere tid været under en vis forvandling, og den brede socialpædagogik har inkorporeret denne forvandling i forståelsen af børn/unge og i relationerne med dem. Begrebet anerkendelse er også et tema, som igen og igen popper op i denne sammenhæng, både i forhold til identitet og som relationskompetence, og så igen i forhold til hvordan anerkendelse spiller en rolle i at styrke og danne identiteten.

Pædagogen skal forsøge at navigere rundt i dette og udvikle sig som relationskompetent voksen, samtidig med at den voksne i det senmoderne samfund har mistet den naturlige autoritet i forholdet til den unge, en autoritet som var mere udtalt tidligere. Pædagogen skal i sit forsøg på at skabe relation klargøre sig den senmoderne kompleksitets indvirkning; både på sin egen rolle og på den unges præmisser og forudsætninger.

Metode
I dette afsnit ønsker vi, at gøre rede for vores metodiske overvejelser, i forbindelse med denne Bachelor. Vi vil redegøre for vores metodiske overvejelser, både i forbindelse med vores empiri, teori og analyse.
Empirisk tager vi afsæt i et feltstudie. Feltstudiet hvor vi har fulgt et Folkeskolelovens
§ 4 a sprogstimuleringsforløb, i en integreret institution i Fredensborg kommune. Vi observerede et sprogstimuleringsforløb, med 5 børn og 2 sprogpædagoger. Vi deltog ikke aktivt i forløbet, med sad i periferien og skrev vores observationer af selve forløbet ned. Som supplement til vores observationer valgte vi at spørge pædagogerne, om baggrunden for valg af materiale, og hvilke pædagogiske teorier de forholder sig til.

Teoretisk har vi primært anvendt ”Børnehaven gør en forskel” af Charlotte Palludan og ”Sprogstimulering” af Bente Hagtvet, til at belyse vores problemformulering, herunder til at analysere det pædagogiske forløb. Vi har derudover anvendt Beth Juncker og hendes tolkning, af det nye børnekulturbegreb. Jan Kampmann har vi brugt til at belyse begreberne beings og becomings.
Bente Hagtvets synspunkter på legebaseret sprogstimulation, sproglig opmærksomhed/bevidsthed vil vi anvende i analysen og diskussionen.

Som en rød tråd i denne opgave, har vi valgt at fokusere på to begrebspar, beings og becomings, samt udviklingstoner og undervisningstoner. Disse to begrebspar har været os en stor hjælp, både i analyse og i forståelsen i arbejdet med sprogpædagogik. Derudover vælger vi, at sætte fokus på det nye børnekulturbegreb.

Opgaven består af en del 1 og del 2. Del 1 er primært den teoretiske del, hvor del 2 primært er den praktiske del... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse hos børn og unge

[5]
Bedømmelser
 • 30-04-2010
  Har ikke læst den grundigt igennem, men virker som en OK opgave
 • 24-08-2011
  Goat at læse da man så får en masse ider til ens egen.
 • 22-02-2013
  Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea
 • 11-05-2010
  god inspiration........................