Grønjordssøen og elevaktiviteter i 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 18
  • 4873
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 03-10-2019

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Grønjordssøen og elevaktiviteter i 8. klasse

Opgaveformulering
I følgende opgave vil der være en redegørelse af forskellige søtyper, herunder vil vi gå i dybden med Grønjordssøen, som ligger på Amager Fælled, se figur 1. Vi har foretaget kemiske undersøgelser af søen, herunder nitrat-, phosphat- og iltindhold samt målt pH-værdien. Vi har også undersøgt de fysiske forhold, herunder biotopens dyr og planter.
Efterfølgende vil vi sammenfatte vores data og diskutere biotopens vilkår i forhold til teorien samt lave en perspektivering. Til sidst vil der redegøres for to elevaktiviteter til en 8. klasse, som kan bruges direkte til eleverne.

Underviserens kommentar

Den er godt beskrevet, men mangler nogle flere detaljer om økosystemer i en sø.

Indhold

Søtyper
Grønjordssøen
Søens kemiske forhold
Målinger
Søens fysiske forhold
Dyr
Planter
Diskussion
Perspektivering
Elevaktiviteter
Aktivitet 1.
Aktivitet 2.
Litteratur

Uddrag

Søtyper
De forskellige egenskaber, herunder vandets indhold af stoffer, er afgørende for, hvilken type sø det er og hvordan den kommer til at se ud. Næringssalte som nitrat, fosfat, kalium, hydrogen, karbonat og m.m. virker som gødning for søens planter. Vandindholdet i søer kan enten være sure, neutrale eller alkaliske. Når vandet indeholder mange rester af organiske stoffer fra nedbrydningen, vil der som følge forblive en masse små opløste rester som kaldes for humusstoffer. Der findes 4 typer søer; den næringsrige (eutrofe), den næringsfattige (oligotrofe), den forurenede med næringssalte og organisk stoffer kaldes (eutrofierede) og den brunvandede sø (dystrof sø) (Petersen, 2007, s. 9).

Den klarvandede eutrofe sø:
Karakteristisk for denne sø er det gode plante og dyreliv. Den er rig på rankegrøde, som fra bunden skyder lange stængler op mod søens overflade, samt bundgrøde hvor væksten forbliver i bunden. Søen er neutral til basisk, da den indeholder et højt kalkindhold, som er med til at neutralisere syren. Næringssaltene, nitrat og phosphat, ...

---

Elevaktiviteter
I det følgende afsnit vil der redegøres for to elevaktiviteter, som er tænkt til en 8.klasse. Vi vil komme ind på formålet med aktiviteterne og udførelsen af dem. Den første elevaktivitet er en del af et undervisningsforløb, der er opbygget ud fra 5E-modellen. Inden aktiviteten har læreren engageret eleverne, som ud fra dette har en forforståelse af vandets kredsløb, livscykler, forvandling, næringsstoffer og spildevand... Køb adgang for at læse mere

Grønjordssøen og elevaktiviteter i 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.