God undervisning | Praktikeksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Matematik 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 17
  • 5451
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 08-06-2020

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: God undervisning | Praktikeksamen

Praktikeksamen om god undervisning.
Problemformulering
Hvad er god undervisning? og hvilke aktioner kan iværksættes for at opnå god undervisning?

Underviserens kommentar

Fik udelukkende god respons på opgaven

Forfatterens kommentar

Set i bakspejlet, vurderer jeg selv, problemstillingen som alt for bred.

Indhold

Indledning 3
Teori & metode 3
Teoretisk baggrund 3
Metodeafsnit 4
Begrebsafklaring 5
Redegørelse, analyse samt begrundelse 5
Hvordan opnås et deltagende læringsrum, og hvilken effekt har aktionerne haft i praksis? 5
Hvorvidt har aktionerne bidraget til ønsket om et deltagende læringsrum? 9
Hvordan kan man fagdidaktisk sikre elevernes læringsudbytte, og hvilken effekt har aktionerne haft i praksis? 9
Hvorvidt har eleverne opnået ønsket om et højt læringsudbytte? 13
Konklusion 14
Perspektivering 15
Litteraturliste 16
Bilag 1 17
Bilag 2 18

Uddrag

Indledning
Følgende opgave er udarbejdet med udgangspunkt i vores 8 ugers praktikforløb på en folkeskole i Gentofte. Vi har stået for at målsætte, planlægge, gennemføre og udvikle undervisningssekvenser i en 7. Klasse i matematik med emnet brøker. Vi finder de tre hovedområder klasseledelse, didaktik og relationsarbejde spændende, essentielle og ikke mindst relevante, da vi som lærere skal kunne dirigere rundt mellem elever, forældre, undervisning, kollegaer og meget mere. Målet for praktikken har væ-ret, at vi gennem efterbehandling og bearbejdning af vores praktikerfaringer kan udvikle vores indi-viduelle lærerprofessionalitet. Gennem observationer erfarede vi hurtigt, at få elever deltog aktivt i plenum. Vi har derfor lagt særlig vægt på, hvordan vi, som lærere, kan tilrettelægge undervisning med henblik på at sikre elevernes læringsudbytte samt opnå et deltagende læringsrum.

Vi vil begynde med at præsentere anvendte teorier og metoder samt afklare begrebet; god undervis-ning. Derudover vil vi præsentere udvalgte aktioner med fokus på at opnå god undervisning. Endvi-dere begrunde de didaktiske og pædagogiske valg bag de udvalgte aktioner. Ydermere vil vi uddybe valgte praktikerfaringer, som vi har gjort os undervejs og analysere på de iværksatte aktioner. I for-længelse heraf vil vi kort evaluere på, hvorvidt vores aktioner har bidrage til god undervisning, og dermed opnået den ønskede effekt. Afslutningsvis vil vi konkludere på problemformuleringen samt relevante praktikerfaringer. Ydermere præsenterer perspektivering med henblik på fremadrettet prak-sis... Køb adgang for at læse mere

God undervisning | Praktikeksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.