Fremme tosprogedes læseforståelse | PL eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 21
  • 6075
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2017
  • 01-11-2019

Kompetencemålsprøve: Fremme tosprogedes læseforståelse | PL eksamen

Eksamen/kompetencemålsprøve i PL-modulet "Undervisning af tosprogede" fra faget Lærerens grundfaglighed.

Problemformulering
Hvordan kan man som dansklærer arbejde med inkluderende klassemiljøer med henblik på at fremme de tosprogedes læseforståelse af noveller?

Indhold

Indledning (fælles) 3
Problemformulering (fælles) 3
Metode (fælles) 4
Teori (fælles) 4
Udviklingsteori (Diba) 4
Vygotskys forskning af tosprogethed (Diba) 5
Inklusion (Maja) 6
Læseforståelse (Maja) 8
Andetsprogstilegnelse (Diba) 8
Analyse (fælles) 10
Præsentation af undervisningssituationen 10
Andetsprogstilegnelse vha. feedback og læsestrategier 11
DSA-elevernes læseforståelse 13
Konklusion (fælles) 14
Handlingsforslag (Diba) 15
Perspektivering (Maja) 15
Bibliografi 16
Bilag 17
Bilag 1, Interview med dansklærer 17
Bilag 2, selvskreven tekst af H 20
Bilag 3, selvskreven tekst af M 21

Uddrag

Indledning
I Danmark har der de sidste mange år været en stor tilgang af borgere med anden etnisk herkomst. I enhver kultur er der forskellige normer og værdier, og når man kommer til et andet land, stemmer det værdisæt, man bringer med sig, ikke nødvendigvis overens med værdisættet i det land, man er kommet til. Hermed kan det som tosproget i Danmark være vanskeligt at finde sig selv og sit kulturelle standpunkt. Skolen er dermed også et nyt sted for de unge nye borgere, der kommer hertil, og her skal den tosprogede generelt både lære at begå sig og lære den danske kultur, samt det danske sprog at kende. (Ældreforum, 2013)
Andetsprogstilegnelsen kan være udfordrende for elever, der skal tilegne sig et nyt sprog, og læringsprocessen er kompliceret. Derfor er det vigtigt, at man som lærer arbejder hen imod at møde deres udviklingsproces på en positiv og vedvarende måde.

Med henblik på ovenstående tematik har vi været i observationspraktik på Skivehus Skole, hvor vi observerede en dansktime i en 6. klasse. Vi havde fokus på at se, hvordan dansklæreren arbejder med de tosprogede elever i klassen, og hvad hun gør for at inkludere dem fagligt, samt fremme deres faglige læseforståelse og dermed andetsprogstilegnelsen. Inden timen begynder, briefer læreren os og fortæller, at dagens undervisning kommer til at handle om læse- og tekstforståelse. Ud fra vores empiriske fund i observationspraktikken har vi søgt at opnå en forståelse for inklusion, klassemiljø, læseforståelse og andetsprogstilegnelse hvilket opgavens teoretiske fundament omhandler.
Ud fra opgavens teoretiske ståsted og analysens resultat vil vi søge at finde handleforslag til lærerens fremadrettede undervisning.

Metode
Ud fra vores observation ude på X Skole vil vi i vores opgave finde ud af, hvordan dansklæreren inkluderer de tosprogede elever i undervisningen. Dette understøttes teoretisk af Lev Semyonovich Vygotskys læringsteori om zonen for nærmeste udvikling og Rasmus Alenkærs og Bent Madsens perspektiver på inklusion. Ud fra det teoretiske ståsted, opgavens empiri og problemformulering udarbejdes en analyse, der bliver grundlaget for konklusion, og derigennem vil vi søge at besvare opgavens problemformulering.
Under forberedelserne af observationerne blev vi bevidste om opgavens tidshorisont, og vi valgte derfor at understøtte observationer med nogle tekster, som var udarbejde af to tosprogede elever, samt et interview med dansklæreren, X. Vi kunne med fordel have udarbejdet en interviewguide og foretaget semistrukturerede interview med de tosprogede elever i klassen for at få et mere nuanceret billede af elevernes opfattelse, men pga. manglede tilladelse fra forældrene blev dette ikke aktuelt... Køb adgang for at læse mere

Fremme tosprogedes læseforståelse | PL eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.