Forebyggelse af digital mobning i folkeskolen | PL-prøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 22
  • 6095
  • PDF
  • Andet
  • 2015
  • 05-11-2015

Modulprøve: Forebyggelse af digital mobning i folkeskolen | PL-prøve

Modulafslutningsopgave om elevens læring og udvikling.

Opgaven handler om kritiske refleksioner over løsningsmodeller til forebyggelse og bekæmpelse af digital mobning.

Problemformulering
Hvordan differentieres digital mobning fra analog mobning og hvordan kan vi på baggrund af denne viden danne grundlag for løsningsmodeller til forebyggelse og bekæmpelse af digital mobning?

Afgrænsning:
Jette Kofoed, lektor ved institut for uddannelse og pædagogik på Aarhus Universitet, understreger at mobning i højere grad finder sted mellem 5.-8. klasse, og er på dette grundlag her at opgaven vil have sit hovedfokus. Den primære målgruppe er yderligere valgt ud fra at opgaven omhandler digital mobning, hvilket indebærer at eleverne er gamle nok til at kunne benytte sig af sociale medier osv. og vores primære målgruppe er derfor elever fra 5-9 klasse.

Underviserens kommentar

Fremragende - 12 i karakter hvis der blev givet karakter i faget.

Indhold

“Digital Mobning og de aktuelle løsningsmodeller til forebyggelse og bekæmpelse” 3
Indledning 5
Problemformulering 5
Afgrænsning 5
Valg af metode, empiri og teori 6
Primær data - Spørgeskemaer 6
Sekundær data: Interviews fra TV2 6
Begrebsafklaring 6
Analog mobning 7
Digital mobning 7
Kryptering 7
Andre begreber til forståelse af digital mobning 7
Social eksklusionsangst 7
Lindringsstrategier 8
Rhizomer og den entydige historie 8
Olweus og individet i mobbesituationen 8
Forskelle mellem digital og analog mobning 8
Anonymitet 9
Allestedsnærværende 9
Eksponering og uvished 9
Synlighed 10
Non-simultanitet 10
Analyse af problemfelt, data og teori 10
Børnenes egne besvarelser - “Italesæt emnet” 11
Tre forskellige udspil til løsning af analog- og digital mobning 11
1. Socialpsykologisk mobbelov hos Enhedslisten og Red Barnet 11
2. Venstres udspil - skolesanktioner og reducering af børnecheck 12
3. Skolereform med fokus på trivsel 13
Analyse af interviews 14
Julie og Lucas - analyse af to forskellige mobbeepisoder 14
“Vi skal snakke med hinanden om mobning” 14
Diskussion 15
Paradokser i de politiske udspil mod mobning 16
Sanktioner og reducering af børnechecken iht. social eksklusionsangst 16
Forældrestraf og skolesanktioner iht. mobning på digitale platforme 17
Forældresamarbejde og oplysning som løsning 18
Konklusion 18
Perspektivering og yderligere arbejde 19
Kilder 20

Uddrag

Indledning:

Trygfonden indgik i år 2015 et samarbejde med Børns Trivsel, om lanceringen af kampagnen #DeVoksnesAnsvar, der retter fokus mod forældrenes ansvar i bekæmpelsen af mobning. Dette kommer i kølvandet på den aktuelle debat om indførelsen af en mobbelov, der sanktionerer skolerne samt inddragelse af børnechecken, der straffer forældrene - begge som middel mod mobning (TV2 Nyhederne, 2014a).

Sideløbende er der kommet øget fokus på digital mobning og hvilke nye aspekter som teknolo-gi og sociale medier medfører til mobningen. En del af de samme mobbe-paradigmer gør sig gældende ved digital mobning, men en del nye aspekter er også blevet tilført fænomenet, hvilket ændrer diskursen for anskuelsen af mobning.

På baggrund af disse iagttagelser, vil denne opgave derfor gå ind i problemstillingen om hvilke metoder og lovforslag, der reelt giver mening at implementere på baggrund af den faglige viden, der findes om emnet. Man kan anskue problematikken fra flere forskellige perspektiver, alt af-hængigt af om man påtager sig et børne-, forældre-, lærer- eller politiker perspektiv og derfor giver det mening at undersøge og diskutere langtidsholdbare løsningsmodeller, der virker for alle instanser, der indgår i forebyggelsen og bekæmpelsen af digital mobning... Køb adgang for at læse mere

Forebyggelse af digital mobning i folkeskolen | PL-prøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.