Forældresamarbejde | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 8
  • 2080
  • PDF
  • Andet
  • 2014
  • 05-08-2014

Forældresamarbejde | Synopsis

Eksamensopgave i Pædagogik om skolens samarbejdspartnere.

Problemformulering

Hvorfor er det vigtigt, i forhold til opfyldelse af skolens opgave, at pleje et godt forældresamarbejde?

Hvordan kan skolens opgave, i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet, sikres, når magtforholdet mellem lærer og forældre, ikke fast defineres i formålsparagraffen?

Underviserens kommentar

En stram og god opgave. Den bedste hun havde læst længe.
Fik 12 ved den mundtlige eksamen, som ikke er beskrevet her.

Indhold

1. Indledning 3
1.1 Begrundelse for emnevalg 3
1.2 Problemformulering 3
1.3 Metode 4
2. Hvorfor er skole-hjem samarbejdet vigtigt? 4
3. Skole-hjem samarbejdet i et diskursivt perspektiv 4
3.1 Opbakningsdiskurs 5
3.2 Ansvarsdiskurs 6
4. Skole-hjem samarbejdet i et socialkonstruktivistisk perspektiv 6
5. Konklusion 7
Litteratur 8

Uddrag

Metode:
Der tages udgangspunkt i skolens skole-hjem samarbejdet, som det er i dag. Først ses der på, hvorfor skole-hjem samarbejdet er vigtigt. Herefter ses der kortfattet på skole-hjem samarbej-det i et diskursivt perspektiv vha. Foucault, og dernæst i et socialkonstruktivistisk perspektiv vha. Bourdieu. Til sidst konkluderes. Jeg går ikke i dybden med de empiriske undersøgelser, men kon-centrer mig om, hvad der skaber uklarhed i skole-hjem samarbejdet.

Hvorfor er skole-hjem samarbejdet vigtigt?

I den danske skole er der en stærk tradition for et skole-hjem samarbejde, fordi det er vigtigt for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, at forældrene støtter deres børns udvikling. At forældrene har stor betydning for elevers udvikling er bl.a. beskrevet i EVA's undersøgelse af 6 skoler, hvor der er en stærk samarbejdspraksis. Desuden har International og dansk forskning vist, at forældre har en stor betydning for elevers udvikling og læring. Fx ”har forholdene i hjemmet og familiekulturen betydning for elevernes præstationer og tilpasning i skolen (2003, Desforges og Abouchaar).”4 DCU, som har forsket i hvad der har betydning for elevernes indlæ-ring, er kommet frem til 11 forhold. Et af disse forhold er et klart og utvetydigt skole-hjem sam-arbejde, som viser, at det har betydning for om eleverne klarer sig godt i skolen.5 Det er desu-den vigtigt at sætte fokus på forældre, da det er undersøgt, at elevernes resultater i skolen, bl.a. er påvirket af forældrenes kulturelle erfaringer og intellektuelle stimulering, samt på hvilken måde forældrene involverer sig i deres børns skolegang, herunder deres kontakt til og kontakt-form med skolen.6... Køb adgang for at læse mere

Forældresamarbejde | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.