Flipped Classroom | Elever med særlige behov

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 22
  • 1140
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2014
  • 29-01-2015

Modulopgave: Flipped Classroom | Elever med særlige behov

PL modulopgave om Flipped Classroom og elever med særlige behov - Set i et inklusionsperspektiv.

Problemformulering
Med afsæt i en case vil vi undersøge hvilke problemstillinger, der kan opstå i undervisningen for en elev med særlige behov, når der undervises med Flipped
Classroom? Og hvordan der kan handles derpå, med en revurderet undervisnings­ og elevplan?

Underviserens kommentar

Meget flot og gennemarbejdet modulopgave.

Forfatterens kommentar

Henvisningerne måtte gerne være lavet anderledes.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Teori
Flipped Classroom
Emotionelle vanskeligheder
Særlige behov
Kommunikation
Indre differentiering
Elevplaner
Observationsmetoder
Video
Spørgeskema
Empiri
Kontekst
Observation ­ 1. Case
Observation ­ 2. Case
Spørgeskema
Analyse
Observation ­ Case 1
Observation ­ Case 2
Spørgeskema
Delkonklusion
Handleplan
Undervisningsforløb
Læringsmål
Differentiering
Undervisningsplan
Elevplan
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Gennem læreruddannelsen præsenteres vi for adskillige teoretiske begreber, eksempelvis kompetencer, læringsforudsætninger og undervisningsdifferentiering. På studiet arbejdes der dagligt med hvordan disse kan praktiseres, under forskellige rammer i lærerprofessionen.

Gennem litteratur og cases stifter vi bekendtskab med modeller som skal operationalisere begreberne i “den virkelige verden”. Men indenfor ét begreb mangler vi værktøjer og succeshistorier ­ undervisningsdifferentiering.

EVA udgav i 2011 en rapport, hvor de undersøgte lærernes arbejde med evaluering og differentiering. Her svarede 63,9 % af lærerne1 at de mangler “redskaber til at kunne differentiere undervisningen”.

Allerede dengang var der et efterspørgsel ­ og med den nye folkeskolereform virker det ikke til, at efterspørgslen er aftaget.

“Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Den mere varierede skoledag skal blandt andet medvirke til at skabe bedre rammer for inklusion, så folkeskolen kan imødekomme børn med forskellige behov.”

Derfor valgte vi i praktikken, at undersøge hvordan undervisningsmetoden Flipped Classroom kunne skabe muligheder for differentiering.
Vores erfaringer viste et stort potentiale i metoden, fordi vi fik vi mere lærer­elev tid og elevernes arbejdstempo blev asynkront. Mange af eleverne syntes godt om metoden, men enkelte havde svært ved at arbejde i de nye rammer.

En af disse elever var Casper. Vi oplevede i to omgange at han trak sig enten fysisk eller psykisk fra undervisningen.

Frustreret spørger vi nu os selv:

­ Hvordan skulle vores undervisning have set ud, hvis den skulle inkludere flere elever?

I situationen havde vi svært ved at se, hvordan vi skulle have håndteret inklusionen af en elev med særlige behov. Derfor vil vi i denne opgave undersøge, hvorfor der var udfordringer med at inkludere Casper? Hvordan kan det forstås teoretisk? Og hvordan kan en professionel indsats i undervisningen se ud?

Metode
Vores problemstilling handler om at forstå de særlige behov, som der måtte opstå i forbindelse med undervisning med Flipped Classroom.

Opgavens udgangspunkt er to cases fra observationer af eleven Casper, samt elevens svar fra et spørgeskema omhandlende hans syn på undervisningsmetoden.

Formålet er at forstå de kontekster som opstod i klassen og hvor vanskelighederne udsprang
fra. Fokuspunkterne for opgavens analyse er derfor:

● Kommunikationen mellem læreren og eleven.

● Undervisningens fase og differentieringsmuligheder.

● Intentionerne bag elevens handlinger.

Med udgangspunkt i teorier af Terje Ogden, Helle Mogensen og Mikhail Bakhtin vil vi analysere kommunikationen og intentionerne bag elevens handlinger i de to cases.

Til at forstå hvornår vanskelighederne i undervisningen opstod, anvender vi Klafkis skema for undervisningens faser og differentieringsmuligheder.

Efter analysen vil vi lave en delkonklusion, som skal danner udgagnspunkt for fremstillingen af den reviderede undervisningsplan og en elevplan. I udarbejdelsen af elevplanen anvender vi Grete Liv Andersens skemaer med fokus på inklusion.

Herefter fremstilles en mere almen konklusion, som kan danne ramme for et videre arbejde med emnet... Køb adgang for at læse mere

Flipped Classroom | Elever med særlige behov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.