Flersprogethed | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 16
  • 4691
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2022
  • 17-06-2022

Flersprogethed | Kompetencemålsprøve

LG5, KMP i UTE om flersprogethed i undervisningen.

Problemstilling
I denne opgave arbejder jeg med og analysere en undervisningssituation i engelsk i en 3. klasse - en case, som jeg og mine medstuderende oplevede og observerede på egen hånd. Casen tager hovedsageligt udgangspunkt i modtagelseseleven, som jeg betegner med bogstavet X, der er kommet i en dansktalende klasse og hvordan han reagerer og interagerer med elev A, som er en anden elev X snakker med og os studerende.

Opgaveformulering
Hvordan kan man inddrage flersprogethedsdidaktikker i engelsk i 3.klasse?

Indhold

Indledning 1
Problemstilling 2
Problemformulering 2
Begrundelse for valg af problemformulering 2
Teoretisk grundlag - begrebsafklaring 2
Flersprogethed - at bruge flere sprog som ressource 3
“Tosprogethed” og dansk som andetsprog (DSA) 3
Sprogskam 4
Additiv læringssituation 4
Translanguaging 5
Mikrostilladsering og makrostilladsering 5
Case 6
Analyse af undervisningssituation 7
Handleforslag 9
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 14

Uddrag

I denne opgave vil jeg starte med at introducere min problemstilling og derefter begrunde, hvorfor jeg har valgt at arbejde med netop denne problemformulering. Dernæst vil jeg introducere min case og vil her analysere med relevant teori, der passer til. I den sidste del af opgaven vil jeg præsentere nogle mulige samt. relevante handleforslag, der tilgodeser de flersprogede elevers sproglige ressourcer, og som også fokusere på hvordan man kan inddrage flersprogethedsdidaktikker i undervisningen.

---

Begrundelse for valg af problemformulering
Jeg har valgt at arbejde med denne problemformulering da den tager udgangspunkt i de problematikker, der indgår i casen. Manglende sprogforståelse gør at X, har svært ved at komme i gang med opgaverne og han formår heller ikke at løse opgaverne, hvilket leder ham til at tegne i stedet for. X står i en situation hvor han er kommet til et nyt land, kommet til en ny skole, hvor skolesproget samt hverdagssproget er på dansk. Selvom undervisningen foregår på engelsk, er der ikke krav om at der skal tales engelsk hele tiden og ligesom de andre danske elever, er X's engelske sprog begrænset. X og de danske elever mangler et pædagogisk redskab til at kunne interagere og kunne inddrage elever ligesom X, der ikke kan kommunikere på dansk. Og hvis eleven ikke har de sproglige færdigheder der skal til for at forstå og indtage læring, vil det ikke være en god læringssituation for eleven. Derfor er problemformulering relevant, da den peger på hvad man som faglærer skal være opmærksom på og hvad man kan gøre for “at interagere de sproglige dimensioner i undervisningen, der ikke flytter fokus fra det faglige stof, men som støtter elevernes tilegnelse af det” ... Køb adgang for at læse mere

Flersprogethed | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.