Feltbiologiske undersøgelser i åløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 8
  • 1594
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 01-10-2012

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Feltbiologiske undersøgelser i åløb

Opgaven indeholder målinger fra et åløb på Stevns (Tryggevælde å), med tolkning på både biotiske og abiotiske målinger.

Biotopens succession, tilpasninger, modulplan til 8 klassetrin + evaluering og progression.

Problemformulering
Ved Krogbækken (Tryggevælde å) undersøges og indsamles planter og dyr, og deres tilstedeværelse og udbredelse sættes i relation til relevante, målte miljøfaktorer. Menneskers indflydelse på biotopen samt overvejelser over succession inddrages.

Underviserens kommentar

God opgave, hvor alle faktorer og observationer er beskrevet og forklaret.

Indhold

Problemformulering
Resultater af plante – og dyreundersøgelser samt målinger:
Dyr
Planter
Målinger
Begrundelse for målinger og indsamlingsmetoder:
Tolkning af resultater:
Eksempler på tilpasning:
Skorpiontæge
Grøn Pil
Overvejelser over menneskets indflydelse:
Biotopens succession:
Undervisningsforløb: 8.klasse
Evaluering
Modulplan
Progression
Undervisningsdifferentiering:
Litteratur
Bilag 1.

Uddrag

Begrundelse for målinger og indsamlingsmetoder:
Strømmen i et vandløb, er den abiotiske faktor, med størst betydning og indflydelse for forureningsgraden, og dermed artsdiversiteten af dyr og planter, hvorfor vi har valgt at måle den, både som strømhastighed og som samlet vandføring gennem tværsnit af Krogbækken. Strømmen har stor betydning for vandets iltindhold, da stor vandgennemstrømning, er ensbetydende med mere omrøring, og derved mere ilt bundet i vandet. Strømmen påvirker indirekte vandets næringssaltindhold, da de både tilføres og ledes væk igen, således at et højt næringssaltniveau ikke nødvendigvis er en gunstig betingelse for f.eks. algevækst. Vi har målt NO3- - og PO43- -indholdet, som udtryk for Krogbækkens aktuelle næringssaltindhold d. 5. september 2011. Hårdhed og pH kan ligeledes påvirkes indirekte af vandføringen, da f.eks. store mængder regnvand kan have indflydelse på både hårdhed og pH, som ellers ofte afhænger af bl.a. kalkindholdet i jordbunden.

Tolkning af resultater:
Strømhastighed i Krogbækken er 36 cm/sek hvilket i et vandløb er moderat strømhastighed, det er dog muligt at dette skyldes den megen nedbør, hvilket har forsaget en øget vandføring i bækken. Vandføringen var højere end normalt, da vandstanden var ca. 30 cm over normalen. Den højere vandføring og strømhastighed medføre øget turbulens i vandet, hvilket kan have indflydelse på vandets iltindhold. Iltindholdet i bækken var 103 %... Køb adgang for at læse mere

Feltbiologiske undersøgelser i åløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.