Faglig læsning i Dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 15
 • 3523
 • PDF
 • Læreruddannelsen Frederiksberg
 • 2012
 • 19-03-2013

Studieprodukt: Faglig læsning i Dansk

Studieprodukt i dansk om faglig læsning.

Opgaven tager udgangspunkt i et praktikforløb og omhandler faglig læsning i indskolingen. Jeg benytter Elisabeth Arnbaks teori om faglig læsning og læsetrappen i min analyse. Derudover beskriver jeg cooperative learnings principper der blev benyttet i praktikken og reflekterer over hvordan det fungerede i praksis.

Problemformulering
Hvad kendetegner faglig læsning i indskolingen og hvordan kan jeg organisere faglig læsning så jeg tilgodeser elevernes forskellige faglige forudsætninger?

Indhold

Indledning og relevans 2
Problemformulering 2
Metodevalg 3
Præsentation af praktikforløb 4
Teori og begrebsafklaring 4
Faktiske tekster 4
Faglig læsning 4
Læseforståelse: 5
Fagbogens opbygning 6
Læseteknikker/læsemåder 6
Udvælgelse af fagbøger 6
Organisering 7
Cooperative Learning (CL) 7
Cooperative Learning – muligheder og begrænsninger 8
Analyse og diskussion 9
Læseprocessen 9
Før læsning 9
Under læsning 10
Efter læsning 10
Erfaringer med Cooperative Learning 11
Duetlæsning 11
Sprogleg 11
Konklusion 12
Perspektivering 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning og relevans
”En ting er at lære at læse, noget andet er at læse for at lære” (Arnbak, 2008). Faglig læsning er et nødvendigt element i alle skolens fag. Eleverne skal først og fremmest lære at læse og afkode vidt forskellige tekster, samtidig skal eleverne øve sig i at forstå det de læser og erhverve sig viden gennem læsning. Fagtekster er tekster, som handler om noget fagligt. De fleste børn har stor appetit på faglige tekster, det at få mere at vide, er en vældig drivkraft for eleverne.

I Fælles Mål 2009 sket en prioritering og præcisering af faglig læsning, som er blevet gjort til et selvstændigt mål, hvilket viser et øget fokus på at udvikle elevernes ord- og begrebsforståelse samt give dem nogle adækvate læsestrategier til at kunne søge og anvende information. Undervisere må derfor gøre en indsats for at optimere undervisningen i faglig læsning, så eleverne er rustet til at forstå tekster og dermed kunne læse sig til viden.

Min fagfaglige begrundelse for valg af faglig læsning er, at faglig læsning i dansk i indskolingen er relevant og afgørende, i det eleverne forberedes til læsning i skolen andre fag, samt forberedes til at kunne begå sig i det danske informations- og videnssamfund.

Eleverne skal udvikle læsefærdigheder og opbygge læsestrategier til at kunne søge og anvende faglig information. Eleverne skal introduceres til, hvordan en fagtekst er bygget op og hvordan en fagtekst skal læses.

---

For at nærme mig besvarelse af overstående problemformulering vil jeg indledningsvis kort præsentere min metode og undervisningsforløbet. Derefter vil jeg redegøre for faglig læsning ud fra Elisabeth Arnbaks teori og inddrage ”den faglige læsetrappe” for at få et nuanceret perspektiv på arbejdet med faglig læsning. Herefter vil jeg præsentere organisationsteorier, herunder Cooperative Learning og sammenholde teorierne med mine praktikerfaringer.

Metodevalg
Jeg har gennem praktikforløbet ført logbog. Logbogens formål er at fremvirke en dybere forståelse for episoder og hændelser gennem skriftlig refleksion (Bjørndal, 2003:72). Jeg har struktureret logbogen efter opstillede kriterier og fokuseret på bestemte temaer, der har direkte relevans for problemformuleringen. Jeg valgte desuden at gøre brug af en blanding af beskrivelses-, fortolknings- og refleksionslog og den tematiske log (Bjørndal, 2003:74f), dog overvejende beskrivende.

Logbogen er en måde at strukturere observationer på. Observationerne blev noteret i stikord både under og efter den pædagogiske situation på et skema udarbejdet særligt til lejligheden (Bjørndal, 2003:54). Logbog er en kvalitativt orienteret metode. Mine data er kontekstbestemt og kan betegnes som en erfaring der er undersøgt i dybden... Køb adgang for at læse mere

Faglig læsning i Dansk

[1]
Bedømmelser
 • 12-08-2015
  Skrevet af Meritstuderende på 4. år
  opgaven giver et generelt overblik over faglig læsning