Faghistorisk fremstilling af et lokalmiljø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 11
  • 3388
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2016
  • 03-11-2016

Studieprodukt: Faghistorisk fremstilling af et lokalmiljø

Studieprodukt i modul 3 i Historie med en faghistorisk fremstilling af et lokalmiljø og stedets historie.

Stedet der er taget udgangspunkt i er Nørrebro i København.

Problemformulering

Hvilke iagttagelser kan man gøre sig over Nørrebros bymæssige udvikling og hvad kan man tolke og muligvis konkludere på baggrund af dette? - Herunder infrastrukturen, sanitering, husene og deres formål, samt bydelens sammenhæng Spg.

Hvilke befolkningsgrupper har søgt mod Nørrebro og hvilken betydning har det haft på kvarteret og hvordan har det påvirket den nationale debat om indvandring?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Faghistorisk fremstilling 4
Bebyggelsen: 4
Befolkningen: 5
Diskussion 7
Konklusion 8
Kilder 8

Uddrag

Indledning

Området omkring Nørrebro i København var før, anlæggelsen af selve brokvarteret, et udsøgt udflugtsmål for den københavnske overklasse. Områder som Blågården og Assistens kirkegård var nogle af de udflugtsmål, som tiltrak herskabet fra det vi i dag betegner som Indre by.
Brokvarteret Nørrebro opstod løbende igennem slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet. Kvarteret fik hurtigt en status som arbejderkvarter og indvandrerkvarter, meget lig nabo bydelen Vesterbro, men til afveksling fra det mere mondæne Østerbro.
En betegnelse som stadig hænger fast i dag, selvom kvarterets indbyggere såsom bebyggelse har været og er varierende.
Vil vil med dette produkt forsøge at grave dybere i Nørrebros lokalhistorie, både hvad angår selve bebyggelsen men især med et primært fokus på den beboersammensætning og indvandring der til dags dato er det som kendetegner Nørrebro allermest. Vi vil derfor komme ind på de mest inte-ressante tidspunkter, som vi vurdere har haft størst indvirkning på Nørrebros historie.
Vi vil forsøge at gøre brug af både synkrone og diakrone koblinger som skal medvirke til at lokalhistorien får relevans i en national og global kontekst. Dette vil vi gøre fordi Nørrebro, uomtvisteligt er et produkt af noget større, nemlig byen København og det præg som indvandringen fra nær og fjern har haft på kvarteret gennem tiden.

Metode

Som primær kilde har vi valgt Landinspektør C. Meldals kort fra 1906 over København (se bilag).
Kortet er genoptrykt i 1985 hvilket bevirker, at det kort vi kigger på i dag er en andenhåndskilde. Trods dette, mener vi stadig at kilden er primær fordi at man ud fra det funktionelle kildebegreb ser relevante andenhåndskilder som primære, hvis vi ikke har adgang til førstehåndskilderne. (An-kersborg: 2013)

Svaghederne ved at kilden er andenhånds er at vi ikke har indsigt i eventuelle redigeringer, udela-delser eller tilføjelser som kan være ukorrekte i forhold til det originale kort fra 1906.
Kortets virke illustrere tydeligt Københavns begyndende ekspansion. De næsten fuldtudbyggede kvartere som Vesterbro og Frederiksberg afgrænses af Nørrebro og længere mod nord; Østerbro som kun er halvt udbygget i forhold til nutiden.

Anvender man kortet ud fra en funktionel betragtning, kan det være med til at besvare noget af ... Køb adgang for at læse mere

Faghistorisk fremstilling af et lokalmiljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Faghistorisk fremstilling af et lokalmiljø.