Evaluering i engelsk | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 8
  • 3237
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 15-08-2002

Evaluering i engelsk | Eksamensopgave

Fagdidaktisk opgave i engelsk.

Hvordan kan man evaluere den kommunikative dimension i engelsk?

Gennemgang og diskussion af metoden: Målfokuseret evaluering.

Problemformulering
Hvorfor er det vigtigt at evaluere i engelsk, og hvilke samfundsværdier ligger der
heri?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Kort beskrivelse af min praktik i Holland
Definition af evaluering
Samfunds- og børnesyn
Ckf'er for engelsk om evaluering
Målfokuseret udviklingsevaluering
Elevens udbytte af evalueringen
Opsummering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Evaluering er altid blevet udført i større eller mindre udstrækning i de danske
folkeskoler - ofte under betegnelsen vurdering, og især med henblik på elevens
standpunkt. Det var først i 1993, da undervisningsministeriet i den nye folkeskolelov
indførte begrebet ” løbende evaluering”, at fokus blev den enkelte elevs udbytte.
Grundlæggende er der således tale om evaluering, som et middel til at forbedre
elevernes udbytte af undervisningen. Her tænkes der på såvel de svagest- som de
stærkest fagligt fungerende. Dette betyder, at læreren ikke længere kan evaluere
eleverne udfra ens gældende retningslinier og kriterier, men nu i samråd med
eleverne skal udarbejde mål, der passer til den enkelte elevs forudsætninger.
I folkeskoleloven anno 1993 er det udtrykt således: Eleverne og forældrene, jf. § 54,
skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen.
Stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes
udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for
undervisningens videre planlægning1.
Gennem min udlandspraktik har jeg erfaret, at vi evaluerer på en anden måde i
Danmark end de gjorde på den skole jeg var på i Holland. Disse erfaringer har vækket
min nysgerrighed, til hvorfor vi evaluere, som vi gør i Danmark.

Definition af evaluering
Begrebet evaluering er meget bredt, og det er derfor vigtigt at klargøre hvilken slags
evaluering man taler om. Man kan f.eks. evaluere aktiviteter, materialer,
undervisningsforløb, elevernes kommunikativefærdigheder og deres evne til at
samarbejde eller lærerens kvalifikationer. Måderne at evaluere på er lige så mange og
forskellige, som det man kan evaluere. Her kan f.eks. nævnes prøver og samtaler,
som på forhånd er planlagte og den meget spontane ros, der opstår i
undervisningssituationen.
Der findes to grupper af evaluering – ekstern og intern, og under hver gruppe findes
der et utal af evalueringsmetoder. Ved ekstern evaluering forstås en evaluering, der
typisk foregår ved afslutningen af undervisningen, og som oftest er rette mod videre
institutioner – dette kan f.eks. være karakterer... Køb adgang for at læse mere

Evaluering i engelsk | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.