Etik og filosofi | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 23
  • 7631
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2020
  • 12-11-2020

Etik og filosofi | Eksamensopgave

Eksamensopgave skrevet i modulet Etik og filosofi fra Kristendomskundskab/religion.

Lærerfaglig problemformulering

Hvordan kan man undervise i etik med henblik på, at eleverne opnår faglige kompetencer, der bidrager til deres almene dannelse?

Indhold

Metode afsnit 2
Etiske teorier 3
Pligtetik 3
Nytteetik 5
Dydsetik 7
Kristen etik 9
Etik i undervisningen 12
Læringstrekanten 12
Zonen for den nærmeste udvikling 13
Casearbejde 14
Dannelse 16
Skole- og fagsyn 17
Teoretisk dannelsessyn 18
Perspektivering 18
Konklusion 19
Litteraturliste 21
Bøger 21
Internetsider 21
PDF 23

Uddrag

Indledning
“Etik er den teoretiske disciplin, som beskæftiger sig med moral”. Etik er således en undersøgelse af de konkrete normer bag en handling, og en overvejelse over, hvordan de kan begrundes (Andersen, 2019).
I faget kristendomskundskab fremgår det af Fælles Forenklede Mål, at eleverne skal undervises inden for kompetenceområdet ‘Livsfilosofi og etik'. Dette med baggrund i, at kompetenceområdet efter 9. klassetrin består i, at “Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper” (Undervisningsministeriet, 2019). Kompetenceområdet fordrer altså, at vi som lærere underviser eleven i etik og etiske principper. Der kan dog være udfordringer i at undervise i etik. I en undersøgelse, “Dannelsen af etisk myndighed i den danske folkeskole”, er det kommet frem, at elever ikke har kendskab til begreberne etik og moral, når de diskuterer etiske problemstillinger. Årsagen til dette er, at lærere er bange for at påtvinge elever specifikke synspunkter, mens andre er usikre på, hvordan de skal arbejde didaktisk med etik (Grynberg, 2019).
Dette har vakt vores interesse for at undersøge, hvordan man kan undervise i etik med henblik på, at eleverne opnår forståelse af de forskellige etiske positioner og samtidig være med til at styrke deres stillingtagen til aktuelle, etiske problemstillinger, som bidrager til den almene dannelsesproces.

Metode afsnit
Med udgangspunkt i vores problemformulering har vi haft socialkonstruktivistiske læringsteorier, Knud Illeris' læringstrekant og Vygotskys teori om zonen for den nærmeste udvikling for øje. Vi har valgt at inddrage disse teorier, da dele af dem referer til undervisning, der er et centralt begreb i den opstillede problemformulering. Endvidere har vi valgt at se på John Deweys dannelsessyn i forbindelse med undervisningen. Dette uddybes i et af de følgende afsnit. Derudover inddrager vi udover de ovennævnte teorier skole- og fagsynet med henblik på en diskussion om dannelse... Køb adgang for at læse mere

Etik og filosofi | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.