Elevernes deltagelses-/ udfoldelsesmuligheder | PL-opgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 34
  • 9182
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2018
  • 26-11-2019

Kompetencemålsprøve: Elevernes deltagelses-/ udfoldelsesmuligheder | PL-opgave

PL-opgave om elevernes deltagelses-/ udfoldelsesmuligheder. Fra modulerne ELU, AUK og specialpædagogik.

Problemformulering (incl. pædagogisk tema)

Med afsæt i didaktisk nærbillede ser vi følgende problemstillinger:
En central problemstilling her handler om en en tilsyneladende mangel på anerkendelse af eleverne, heraf vort valg af anerkendelse som opgavens tema. Her spiller sprogets magt og sproglig diskurs også meget ind. Dernæst optræder der - som følge af indfletning af Scene 2 i didaktisk nærbillede - mere end en lærer i det beskrevne forløb. Hermed kommer naturligt flere lærerroller i spil. I dette tilfælde overordnet autoritær versus autoritativ, Endelig har vi med en systemisk tilgang og indstilling vægtet forskelligheder og et inkluderende læringsmiljø som noget essentielt, i tråd med vort tema anerkendelse. Dette leder os frem til denne problemformulering:

Problemformulering

Hvilke betydninger kan lærerens klasseledelse have for elevernes deltagelses-/ udfoldelsesmuligheder i undervisningen, og hvordan kan vi, med udgangspunkt i elevernes forskelligheder, anerkende dem både personligt og fagligt for hermed at skabe en motiverende undervisning og et inkluderende læringsmiljø.

og disse uddybende spørgsmål:
1. Hvilke former for klasseledelse ser vi i didaktisk nærbillede - Hvilke lærerroller er i spil?
2. Hvordan spiller asymmetrisk relation og definitionsmagt ind her?
3. Lærer-elev-relationens betydning for elevernes oplevelse af at være anerkendte og hermed for deres udfoldelsesmuligheder
4. Hvor stor er sprogets magt?
5. Hvilke betydninger har lærerens ledelsesstil for elevernes motivation/ udfoldelsesmuligheder?
6. Mere motiverende/inkluderende undervisning i forhold til undervisningsplan.

Indhold

Indledning 3
Læsevejledning/metode 4
Didaktisk nærbillede (empiri) 4
Uddrag af undervisningsplaner 7
Problemformulering (incl. pædagogisk tema) 10
Hvad er anerkendelse 11
Teori-og begrebspræsentation kort 13
Analysen 13
1. Hvilke former for klasseledelse ser vi i didaktisk nærbillede - Hvilke lærerroller er i spil? 14
I forhold til demokratisk ledelse (Lewin) 14
I forhold til autoritær ledelse (Lewin) 14
2. Hvordan spiller asymmetrisk relation og definitionsmagt ind her? 17
3. Lærer-elev-relationens betydning for elevernes oplevelse af at være anerkendte og 18
hermed for deres udfoldelsesmuligheder
4. Hvor stor er sprogets magt? 19
5. Hvilke betydninger har lærerens ledelsesstile for elevernes motivation 21
udfoldelsesmuligheder
I forhold til demokratisk ledelsesstil 21
I forhold til autoritær ledelsesstil 22
6. Mere motiverende/inkluderende undervisning ift undervisningsplan 23
Handle- og forandringsperspektiv 24
Konklusion 27
Litteratur og bilag 28
BILAG 1 (i alt 4 sider) 30

Uddrag

Læservejledning/metode

Opgaven tager udgangspunkt i de 3 moduler ELU/ AUK/SPP og er overordnet opbygget i 5 dele:

1) Tema og scenisk grundlag Vi præsenterer vores pædagogiske tema i Indledningen og folder herefter det sceniske grundlag ud i form af didaktisk nærbillede og undervisningsplan. For at bygge bro mellem teori og praksis.
2) Undersøgelsesgrundlag Herefter går vi videre til problemformuleringen, vore uddybende spørgsmål i forhold til problemstillinger/tematikker samt afsnittet om vort tema Anerkendelse. Disse udgør tilsammen hele fundamentet for vor teoretiske undersøgelsesplatform.
3) Teori udfoldes Hvad er på spil i forhold til alle 3 moduler. Her tages udgangspunkt i teoretiske begreber/modeller.
4) Analyse og handleperspektiv Besvarelse af undersøgelsesgrundlag (Pkt 2) i forhold til undersøgelse/analyse af tema og scenisk grundlag (Pkt 1).Her skærpes analysen baseret på dilemmaer og udfordringer oplevet i didaktisk nærbillede. For sluttelig at nå frem til
udviklings-/handlingsperspektiver og dermed nye handlemuligheder for læreren.
5) Konklusion En foreløbig konklusion, hvor den endelige vil fremkomme til mundtlig eksamen.

Indledning

Med temaet i denne opgave har vi indledningsvis behov for at tage læserne med ud på en lille omvej, der efter nærmere studie alligevel viser sig at være meningsfuld.
Lad os træde ind i et ganske bestemt landskab. I mulighedernes land. Forestil jer en solbeskinnet eng dækket af solsikker, der alle har vendt sig i retning mod solen for at modtage
dens varme og næring for derigennem at gro og blomstre i fuld flor. Tilsammen et stærkt billede på solens kraft og vækstpotentiale. Når blot man forstår princippet herfor; aldrig at færdes i skyggen, men altid søge solsiden. Hvor der handles i nuet ud fra forestillingen om fremtiden, og hvor solsikkens vækst i nærværende billede netop i forhold til fremtiden er et udtryk for resultatet heraf.

Det beskrevne solsikke scenarie refererer til det heliotropiske princip (Cooperrider/Srivastva 1987) hentet direkte fra den pædagogiske verden. Forenklet set et princip, der handler om samspil mellem forventninger og selvopfyldende profeti, og den enkle betragtning, at hvad vi fokuserer på bliver vores virkelighed. Dette uddyber vi under Analysen. Her og nu vil vi blot afsløre, at vi har valgt anerkendelse som vores pædagogiske tema. Fordi hele kompleksiteten i didaktisk nærbillede og den umiddelbare røde tråd i samme efter vores overbevisning centreres omkring anerkendelse.

Det er vigtigt for os at understrege, at temaet anerkendelse går hånd i hånd med solens energi. Vi begiver os hermed ud på åbent vand drevet af noget grundlæggende behovsmæssigt i ethvert individ fra fødsel til grav (Bae 1995: 7-8). Konkret i forhold til vor målgruppe eleverne vil alle i henhold til Westmark umiddelbart dybest set vende sig i retning mod solen, hvis de får mulighed herfor som et dybtliggende behov hos i dette tilfælde børn (Ritchie 2006: 116 ff). Dette uddybes senere i opgaven. Men vores tema handler om langt mere end solsikkerne på marken. Snarere en grundlæggende indstilling og proces, der også involverer lærerroller, læreretik, lærer-elev-relation og undervisning/læringsmiljø med sprog og kommunikation i centrum.

Tilbage til klasseværelset og didaktisk nærbillede vil vi i denne opgave begive os ind på anerkendelsens vej og se, hvad dette leder os frem til, når vi er nået gennem banen. Da det er vort overordnede mål som lærere at være anerkendende. Kort sagt, vi har taget fat i den for os røde tråd i klasseværelset. Spundet på didaktisk nærbillede... Køb adgang for at læse mere

Elevernes deltagelses-/ udfoldelsesmuligheder | PL-opgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.