Eksamensopgave om inklusion for elever med ADHD

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 16
  • 6839
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2015
  • 21-12-2015

Kompetencemålsprøve: Eksamensopgave om inklusion for elever med ADHD

Kompetencemålsprøve i PL2+3 i "Elevens læring og udvikling (PL2) og specialpædagogik (PL3)".

Problemformulering
Hvilken betydning har inklusion i en ”normalklasse” for elever med ADHD, og hvordan skaber man et læringsrum der fremmer inklusionen af alle elever?”

---
Opgaven var et oplæg til en mundtlig eksamen og bedømmes samlet med den mundtlige præsentation.

Den er skrevet i de fag der omhandler lærerens grundfaglighed (PL eller LG).
Denne opgave er skrevet i forbindelse med (special)pædagogik og psykologi, og handler overordnet om inklusion.

Underviserens kommentar

God opgave - gode teoretiske overvejelser og koblinger til praksi

Forfatterens kommentar

Eneste negative feedback var at teori og metodeafsnit skulle adskilles

Indhold

Indledning 3
Case 4
Problemformulering 4
Teori Og Metode 4
Analyse Og Diskussion 8
Fremadrettet Handling Og Reflekterende Perspektivering 10
Afrunding At Finde Fodfæste 15
Litteraturliste 16

Uddrag

INDLEDNING
Vi har valgt at arbejde med kompetenceområderne elevens læring og udvikling og specialpædagogik. Vi synes alle kompetencemålene indenfor PL hænger uløseligt sammen, og det er svært at adskille dem fra hinanden i praksis. Derfor har det også været svært at adskille dem fra hinanden i denne opgave, og det vil opgaven bære præg af. Elevens læring og udvikling er stærkt præget af de relationer der er i klassen, både mellem eleven og læreren, men også eleverne imellem. Relationerne vil være præget af den måde læreren og eleverne kommunikerer og samarbejder på og derfor har disse aspekter også en stor betydning i den daglige klasseledelse og dagligdagen i skolen.

Det er regeringens mål at 96 % af eleverne i den danske folkeskole skal være inkluderet i den almindelige undervisning (www.uvm.dk), og når man taler om en rummelig helhedsskole, kan man derfor stille sig selv spørgsmålet, om man overhovedet kan snakke om specialpædagogik? For skal vi ikke som lærere kunne rumme alle elever? Skal vi ikke være i stand til at tilrettelægge undervisningen således at alle elever får udbytte af undervisningen? Kort sagt jo. Vi har dog oplevet i både praktikker og i vores job som lærervikarer, at der sidder børn ude i skolen som er svære at nå, at lærere giver op og føler afmagt:

”Resultatet af inklusion i min klasse er at jeg taber nogle elever på gulvet. Det bliver enten dem, der kan klare sig selv, som ikke bliver udfordret nok. Eller det bliver de svage elever, fordi de ikke kan deltage i undervisningen uden speciel støtte, eller uden jeg dermed forsømmer nogle andre”.
(Klasselærer i en 4. klasse)

Citatet afspejler et dilemma, vi tror gør sig gældende for mange lærere i skolen i dag, og man kan stille sig selv spørgsmålet, om den rummelige folkeskole er en utopi, eller om vi griber spørgsmålet om inklusion forkert an. Folkeskolen har enormt mange normer, regler og strukturer, men måske skal vi tænke skole på en helt ny måde?
For at belyse ovenstående spørgsmål og dilemmaer og for at relatere vores opgave til praksis har vi valgt at inddrage en case. Casen er en personlig oplevelse fra en praktik. Casen skal eksemplificere de problemer man kan møde som lærer. Casen vil også danne grundlag for vores analyse og med udgangspunkt i den, vil vi komme med forslag til fremadrettet praksis, samt forandringsperspektiver på undervisnings- og læringssituationer... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om inklusion for elever med ADHD

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.