DSA | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 18
  • 4242
  • PDF
  • 2019
  • 12-03-2020

DSA | Læremiddelanalyse

Skriftlig opgave skrevet i DSA – LG5.

Problemformulering

Hvordan stilladseres elevernes sproglige udvikling, så der skabes progression fra hverdagssprog til fagsprog i forløbet Figurer i læremidlet Format 4, og hvorledes kan dette læremateriale redidaktiseres?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Læsevejledning 2
Redegørelsen for teorivalg og begrebsafklaring 2
Flersprogede elever 2
Stilladsering og Makrostillasering 2
Hverdagssprog og fagsprog 3
Registerkontinuet 4
Udtryks- og indholdstilgængelighed 5
Progression og differentiering 5
Præsentation af læremidlet 5
Analysen af læremidlet 6
Stilladsering og makrostilladsering 6
Opstilling af klare faglige mål. 7
Omhyggelig tilrettelæggelse af rækkefølgen af opgaver 7
Anvendelse af forskellige organiseringsstrukturer. 7
Anvendelse af formidlingsoverflod. 8
Udvikling af sprog, literacy og metasproglig opmærksomhed. 8
Progression fra hverdagssprog til fagsprog 9
Registerkontinuet 9
Læremiddelstjek 9
Progression og differentiering 9
Udtrykkets og indholdets tilgængelighed 10
Konklusion 11
Redidaktisering 12
Mål 12
Udarbejdning af begrebsliste 13
Samtalelektie med forældrene 13
Referenceliste 14
Bilag 15
Bilag 1 - Begrebslisten 15
Bilag 2 - Hjemmeopgaven 16

Uddrag

Indledning
Som skolelærer i den danske folkeskole anno 2020 skal læreren imødekomme og rumme mange forskellige elever med forskellige forudsætninger. Dette kunne f.eks. komme til udtryk gennem flersprogethed. Læreren skal kunne stilladsere elevernes udvikling af deres sproglige kompetencer. Dette ses også i formålet for dansk som andetsprog:

”Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag”
(Emu Danmarks læringsportal , 2018)

Inden for dansk som andetsprog er det også vigtigt, at læreren kan stilladsere eleven fra elevens hverdagssprog over til et mere nuanceret fagsprog. Hvert fag har sit fagsprog, og det er vigtigt, at få åbnet og udbygget denne nye verden for eleverne. Der skal bygges bro mellem hverdagssproget og fagsprog, så eleven kan jonglere med de nye fagbegreber i den rigtige sammenhæng og med den rigtige forståelse. Sprogtilegnelse kan være utrolig kompleks, og læreren skal hele tiden vejlede og hjælpe til en vellykket indlæring af det nye fagsprog.

Mit udgangspunkt for denne opgave vil være en analyse af forløbet Figurer i læremidlet Format 4 for matematik for 4. Klasse. Jeg vil yderligere se på, hvordan læremidlet stilladserer elevernes sproglige udvikling progressivt fra et hverdagssprog og en hverdagsviden til et forståeligt og hensigtsmæssigt fagsprog og fagviden.

Læsevejledning
Jeg vil besvare min problemformulering gennem en redegørelse for følgende nøgleord/begreber:
- Flersprogede elever
- Stilladsering og makrostilladsering
- Hverdagssprog og fagsprog
- Registerkontinuet
- Udtrykket og indholdets tilgængelighed
- Progression og differentiering

Yderligere vil jeg kort præsentere mit læremiddel, hvorefter jeg vil bruge ovenstående analysekategorier til at analysere læremidlet... Køb adgang for at læse mere

DSA | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.