DSA | Elevtekst | Intersprogsanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 28
  • 8197
  • PDF
  • Andet
  • 2019
  • 24-11-2020

Kompetencemålsprøve, Analyse af elevtekst: DSA | Elevtekst | Intersprogsanalyse

Kompetencemålsprøve i PL2, kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever.

Problemformulering
Hvordan kan vi som dansklærere i indskolingen gennem en intersprogsanalyse få et indblik i DSA - elevens hypotese om andet sproget, og hvordan kan denne analyse give indsigt i, hvordan stilladsering bidrager til opgavens form og indhold?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Præsentation af teori 3
Intersprog 3
Literacy 4
Genrepædagogik 5
Empiri 7
Tekst 1 ”en oplevelse fra min sommerferie” 7
Tekst 2 ”ida var bane” 7
Analyse 8
Tekst 1 ”en oplevelse fra min sommerferie” (bilag 1) 8
Genre 8
Verbalmorfologi 9
Nominalmorfologi 10
Syntaks 10
Ortografi 11
Kohæsion og kohærens 12
Tekst 2 ”ida var bane” (bilag 2) 14
Genre 14
Verbalmorfologi 15
Nominalmorfologi 15
Syntaks 16
Ortografi 16
Kohærens og kohæsion 17
Konklusion 18
Handleplan 18
Bilag 23
Bilag 1 (tekst 1) 23
Bilag 2 (tekst 2) 24
Bilag 3 23
Bilag 4 24
Bilag 5 25
Bilag 6 26
Litteraturliste 27
Hjemmesider 27
Bøger 27

Uddrag

Indledning
At undervise flersprogede elever kræver opmærksomhed på det enkelte menneske, da mødet med sproget ser forskelligt ud fra person til person. Eleven trækker på erfaringer fra sprog og kultur, og disse erfaringer er lige så forskellige som vi mennesker. Som lærer er det vigtigt at kende til elevens litracy, da man derfor kan få indsigt i elevens kompetencer. Hvad der umiddelbart kan opfattes som fejl kan med nærmere analyse give et billede på, hvor eleven er i sin læring. Intersproget har derfor en masse skjulte sproglige skatte, som det blotte øje ikke altid kan finde. I folkeskolelovens § 1. (Link 1) står der, at folkeskolen skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling. Samtidig stiger antallet af flersprogede elever i de danske folkeskoler markant (Link 2). Som dansklærer i indskolingen er det vigtigt at kunne hjælpe alle elever bedst muligt, og dette kræver et fokus og viden om flersprogede elever og deres intersprog. Intersproget og intersprogsanalyse er vigtigt at kende til, da flersprogede elever har et andet sprogligt udgangspunkt end elever med dansk som modersmål. Hvor der er mere transparens mellem ”fejl” og hypotese hos elever med dansk som modersmål, kan det være svært at finde sammenhænge i intersproget ved første øjekast. En intersprogsanalyse kan hjælpe med at skabe denne gennemsigtighed. Lærerens åbne tilgang til ”fejl” kan hjælpe læreren til at gennemskue, hvor eleven er i sin tilnærmelse af det nye sprog. Her menes der ikke kun ortografisk, men også hvordan sproget bliver brugt i forskellige kontekster. Denne evne til at bevæge sig i forskellige genrer er også et fokuspunkt i denne opgave.

---

Empiri
Vi har valgt at lave en intersprogsanalyse af to elevtekster. Dette har vi valgt, da vi har haft fokus på stilladseringens rolle i teksternes fremstilling. Vi mener, at disse to tekster komplementerer hinanden godt, da man tydeligt kan se, at underviseren har haft forskellige tilgange til stilladsering af opgaven. Elevteksterne adskiller sig fra hinanden i deres genreforståelse, og derfor har vi valgt disse to tekster til at holde op mod hinanden.

Vi er opmærksomme på, at vi har mere baggrundsviden om tekst 2's undervisningsforløb end tekst 1, derfor kan det virke usikkert hvorvidt tekst 2 har fået bedre stilladsering end tekst 1. Vi er dog af den overbevisning, at der findes tydelige belæg for dette i begge tekster. Vores analyse af teksterne vil derfor underbygge vores tese... Køb adgang for at læse mere

DSA | Elevtekst | Intersprogsanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.