Digitale virkemidler i Håndværk og Design | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 8
  • 2325
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2018
  • 04-04-2019

Digitale virkemidler i Håndværk og Design | Praktikopgave

Praktikopgave på 3. niveau, om anvendelsen af digitale virkemidler, herunder instruktionsvideoer.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som klasseleder i håndværk og designundervisningen anvende digitale læremidler i form af hjælpevideoer, og derved skabe et bedre læringsmiljø for eleverne?

Underviserens kommentar

Lidt dybere indsigt i teorien ville have været godt

Forfatterens kommentar

Anvendt teorien mere aktivt.

Indhold

Indledning s. 1
Problemformulering s. 1
Metode s. 1
Teori s. 2
Klasseledelse s. 2
Det inkluderende læringsmiljø s. 2
Forstyrrelsespræventivitet s. 3
Empiri s. 3
Spørgeskema om brug af hjælpevideoer i undervisningen s. 3
Oplevelser fra praktik s. 4
Analyse s. 4
Padlet som delingsplatform s. 4
Placering s. 5
Konklusion s. 6
Kildefortegnelse s. 7

Uddrag

Indledning
”Kommer du ikke lige hen til mig?”. En sætning hørt i mange klasselokaler, på mange årgange og i mange fag. Men en sådan sætning kan være tegn på at der er flere problematikker under opsejling. For hvad kan man som underviser stille op mod flere ventende elever, som langsomt mister fokus og begynder at kede sig. Det kræver en klasseledelseskompetence der siger spar to at kunne forudsige hvor og hvornår situationerne vil opstå, og kan være udfordrende ikke kun for læreren, men også for resten af klassen, at nogle begynder at kede sig og forstyrre sine kammerater. En løsning kan måske findes på det dersens internet. Ifølge undervisningsministeriets vejledning til faget håndværk og de-sign er digitaliseringen så småt ved at gøre sit indtog i faget. Dette gør sig, jævnfør vejledningen, gældende særligt i forbindelse med designprocessen, men også under tillæringen af teknikker ”kan elektroniske medier være stedet hvor en teknik kan aflures” (Undervisningsministeriet, 2018). Denne tendens ses også på eksempelvis youtube hvor mængden af instruktionsvideoer stiger stødt.
”Kommer du ikke lige hen til mig?”. Denne sætning hørte jeg igen og igen under mine lektioner i håndværk og design på 5. og 7. årgang under min praktikperiode. Disse situationer og den dertil hørende undren har ledt frem til en problemformulering om hvad min rolle som klasseleder i hånd-værk og design kan gøre for at fremme læringsmiljøet ved hjælp af digitale læremidler.

Metode
Denne opgave er bygget op over oplevelser jeg havde på mit 3. Praktikniveau, på Karensmindeskolen, hvor jeg havde et hold fra 5. klasse og et hold fra 7. klasse til håndværk og design. I starten af hvert nye afsnit af denne opgave vil der være et stykke metakommunikation som skal forberede læseren på hvad der er dem i vente. I opgavens teoriafsnit redegøres der for de teorier og begreber jeg vil anvende i min analyse, herunder teorier om det inkluderende læringsmiljø og forstyrrelsespræventivitet. Des-uden vil teoriafsnittet indeholde en definition af begrebet klasseledelse, som undervisningsministeriet har fastlagt i deres rapport ”Ro og klasseledelse”.
I empiri afsnittet præsenteres de oplevelse jeg havde i min praktikperiode på Karensmindeskolen, hvilke er baseret på de observationer jeg løbende gjorde i min logbog. Desuden indeholder empiri afsnittet også en gennemgang af svarene på det kvalitative spørgeskema som håndværk og design holdet fra 5. årgang har besvaret omkring brugen af hjælpevideoer i undervisningen.
I analyse delen kobles teorien på min praksis erfaring, hvorigennem jeg vil forsøge at besvare min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Digitale virkemidler i Håndværk og Design | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.