Differentiering og opdelt undervisning i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi, Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 17
  • 6108
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2017
  • 21-09-2017

Eksamensopgave: Differentiering og opdelt undervisning i fysik/kemi

Eksamensopgave i PL-Modul.

Opgaven beskæftiger sig med at anvende holdundervisning i fysik/kemi og forholder sig til de pædagogisk og didaktisk overvejelser herom.

Problemformulering
Jeg vil i denne opgave anvende teorier og metoder givet fra den pædagogiske fagkundskab til at analysere og evaluere de problemer og udfordringer, der var i forbindelse med den beskrevne case, samt de handlinger som jeg tog foretog for at behandle situationen, da jeg ikke havde nogen teoretisk baggrund for dette. Der er i den beskrevne case mange mulige problemer at fokusere på; Lærerens signalering til eleverne, andetsprogsudfordringer, klassekultur og mere. At forsøge at dække dem alle vil ikke være forsvarligt i denne opgave, så jeg har valgt at fokusere på to af områderne; Redidaktisering og Holddeling. Min problemformulering er derfor;

Hvorledes kan en redidaktisering af Fysik/Kemi-forløbet Energi gennemføres i
praksis med henblik på at gøre forløbet relevant og interessant for en gruppe
ekskludere drenge?

Samt hvorvidt opdeling af undervisningen er en anvendelig metode til at lave
undervisningsdifferentiering?

Forfatterens kommentar

Opgave tager udgangspunkt i en specifik skoles Fysik Kemi rum - Der skal ihvertfald laves overvejelser på dette område. Opgaven tager også udgangspunkt i Kosmos B, muligvis bruger andre skoler andre bøger.

Indhold

Eksamen i PL-Modul 1
Case 3
Problemformulering 3
Centrale begreber 4
Redidaktisering 4
Niveauinddeling 4
Undervisningsdifferentiering 4
Redidaktisering af emnet Energi 4
Energi Forløbets Mål 5
Energiforløbets Termer og Faglige Viden 5
Redidaktisering - Til hvem og hvad? 5
Kuglens Rejse 6
Kuglens Affyring 7
Kuglens baggrund 7
Kuglens Fremtid 7
Resten af Emnet 8
Holddeling i Fysik/Kemi 9
Behov for Holddeling 9
Lokalets indretning 9
Kultur og Timetal 10
Niveauforskel 11
Udfordringer for Holddeling i Fysik/Kemi 11
Krævet Tilsyn 11
Evaluering 12
Manglende indflydelse på klassekulturen 12
Løsninger På Udfordringerne 13
Rapport Fokuseret Arbejde 13
Intro og tavleundervisning 13
Selvstudie 14
Eksperimenter 14
Skrive og Vejledning 14
Finpudsning og Aflevering 14
Bemærkninger til Rapport Arbejdet 14
Flex Hold 15
Dybere Lærerteams og Handleplaner 15
Konklusion 16
Kilder 17

Uddrag

Case
Den observerede case var i en 8. Klasse med 21 elever, plus en enkelt inkluderet elev fra en specialklasse, hvoraf lidt over halvdelen har en anden etnisk baggrund end dansk. Jeg var i perioden hjælpelærer på skolen i forskellige klasser og deltog sammen med klassens Fysik/Kemi lærer i alle klassens timer.
I de timer jeg var til stede var det i starten arrangeret sådan, at en gruppe af fire drenge hver time tildels altid kom for sent, og at læreren havde en uformel aftale med dem om, at de havde lov til at forlade timen, som de havde lyst. Der blev ikke sat spørgsmål ved, at de gik ud og satte sig på gangen fra lærerens side, hvor de ofte var forstyrrende på PLC-området og til tider ødelagde inventaret på skolen. Jeg havde enkelte gange haft klassen i andre sammenhænge og havde set, at der generelt var stor uro i klassen, og at de fire drenge, hvis de ikke fik lov til at forlade lokalet, generelt set ikke deltog og enten sad med deres telefoner eller snakkede og forstyrrede generelt for undervisningen. Når de var i klassen, drog de ofte de andre elever ind i, hvad de lavede eller forstyrrede så meget, at undervisningen knapt kunne foregå.
Da der havde været kaos på gangen, mens de var udenfor den ene gang, spurgte læreren, om jeg ikke ville tage dem ind i det tilstødende biologilokale og få dem til at ikke forstyrre i det mindste, måske fortælle dem en lille smule om dagens emne.
Jeg havde ikke på daværende tidspunkt studeret Fysik/Kemi siden A-niveau på HTX, men besluttede mig for at give dem det bedste, jeg kunne. Jeg foreslog for deres
Fysik/Kemi-lærer, at jeg fast tog elever, der havde behov for det, ind i det andet lokale og gik igennem dagens emner med dem på en måde, som, jeg troede, måske ville fange dem. Uden at jeg på det tidspunkt kendte til termerne, redidaktiserede jeg emnerne til at være mere interessante, således at jeg for eksempel, da emnet omhandlede “tryk”, beskrev, hvordan trykbølger i forbindelse med en atombombes eksplosion fungerede.

Centrale begreber
Redidaktisering
Redidaktisering er en metode, hvor man tager et undervisningsmateriale eller materiale, man gerne vil anvende i undervisningen, og transformerer dets didaktik så, det kan anvendes mere optimalt i ens specifikke læringssituation. Det kan være bredt eller smalt, dybt eller overfladisk (KLIM.dk). Der må altid foregå en vis mængde redidaktisering af materialer, når man står som lærer i en situation, men når jeg snakker om det i denne opgave, mener jeg det intentionelle og planlagte arbejde med at omdanne undervisningsmateriale for ens klasse. Denne slags redidaktisering sker ikke kun i forberedelsen, men må også justeres, når man bringer materialet i spil i en praktisk undervisningsituaion... Køb adgang for at læse mere

Differentiering og opdelt undervisning i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.