Dialogisk undervisning og mundtlig deltagelse | Praktikopgave og synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Praktik (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 11
  • 356
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 12-04-2018

Praktikopgave niveau 2, Undervisningsplan: Dialogisk undervisning og mundtlig deltagelse | Praktikopgave og synopsis

Praktikopgave på niveau 2.

Opgaven er en synopsis, der handler om dialogisk undervisning for at fremme den mundtlige deltagelse i undervisningen.

Der er lavet et teoriafsnit om Dysthes flerstemmige klasserum, der sammenholdes med en kvantitativ undersøgelse af den mundtlige deltagelse set i forhold til spørgeteknik i undervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer fremme en god dialog, der engagerer eleverne til mundtlig deltagelse i klassesamtalen?

Underviserens kommentar

God anvendelse af teori og interessant kobling. Skemaet til den kvantitative undersøgelse bør indgå i bilag istedet for brødteksten.

Indhold

Indledning 3
Metode 3
Teori 3
Den ideelle samtalesituation, Jürgen Habermas 3
Det flerstemmige klasserum 4
Det dialogiske og monologiske klasserum 4
Ægte engagement 4
Autentiske spørgsmål 4
Optag og høj værdisætning 4
Empiri 5
Analyse og indledende diskussion 6
Spørgsmål 1-10 8
Spørgsmål 11-19 8
Foreløbig konklusion 9
Litteraturliste 9
Bilag 1 10
Undervisningsplan 10
Bilag 2 12
Flyers til diskussion af deltagelse i demokrati. 12

Uddrag

Indledning
Ifølge Bakhtin er mennesket defineret gennem dets forhold til andre og vi kan ifølge Bakhtin kun nå til en bevidsthed omkring os selv gennem en kommunikationsproces med andre. For Bakhtin var dialogen både en grundlæggende menneskelig kvalitet, men også et mål, som vi bør efterstræbe i alle de mange forskellige samspilssituationer vi indgår i, herunder i klasserummet (Dysthe, O 1997 66-67). Bakhtin så en grundlæggende sammenspil mellem det sociale og læringen, og mente dermed, at læring opstår i de sociale sammenhænge, hvor der foregår en dialogisk udveksling (Dysthe, O 1997, s. 216). Dialogen bliver dermed helt central, når vi snakker omkring læring, og den kan dermed siges at være et mål, som vi i vores daglige praksis som folkeskolelærer må tilstræbe at skabe.

I min praktikperiode oplevede jeg dog en række udfordringer med at skabe en god dialog i klassen, hvor der blev plads til elevernes holdning og refleksioner. Samtidig var der en betydelig del af klassen, der ikke deltog i den mundtlige del af undervisningen, og ved praktikvejledningerne blev dette ofte sat til debat. For hvilke mål bør vi som lærere tilstræbe os i dialogen med eleverne? Og hvordan kan jeg gennem min måde at kommunikere ved klassesamtalerne skabe grobunden for en dialog, der giver eleverne lyst til og mulighed for at deltage?

Metode
Jeg vil i opgaven besvare problemformuleringen ud fra et konstruktivistisk og interaktionistisk læringssyn, hvor jeg gennem Habermas teori om den ideelle samtale og Dysthes teorier om det flerstemmige klasserum vil definere, hvad der i opgaven menes med den gode dialog. Dernæst vil jeg gennem teorierne beskrive, hvordan den gode dialog kan fremmes i undervisningen. Herefter ønsker jeg at analysere egen praksis ud fra opgavens teori og afslutningsvis starte en indledende diskussion omkring begreberne aktualitet i folkeskolens praksis... Køb adgang for at læse mere

Dialogisk undervisning og mundtlig deltagelse | Praktikopgave og synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.