John Dewey | Pædagogisk filosofi opgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 17
  • 4742
  • PDF
  • 2014
  • 15-05-2015

John Dewey | Pædagogisk filosofi opgave

Uddannelse: Pædagogisk filosofi, Fag: Erkendelse, Viden og Læring. 1. Modul

Opgaveformulering

”Der ønskes – ud fra kompendiets udvalgte kapitler fra John Deweys værk Uddannelse og Demokrati - en redegørelse for og diskussion af Deweys erfaringsbegreb og læringsbegreb. I diskussionen inddrages Deweys kritik af dualismer, herunder Deweys diskussion af forholdet mellem individ og verden. Inddrag i diskussionen gerne andre filosofiske positioner, som f. eks. fænomenologi el. hermeneutik.”

Indhold

Indledning 2
Introduktion til John Dewey 3
Erfaring og læring 6
Kritik af dualismen 9
Individ og verden 12
Dewey og hermeneutikken 14
Kritik af egen opgave 15
Kritik af Dewey 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Opgaven vil tage udgangspunkt i en introduktion til John Dewey (herfra: Dewey), i bredere for-stand. Her vil blive redegjort for Deweys inspirationskilder og deraf hvorledes Deweys tanker kan karakteriseres. Introduktionen vil også rumme elementer af den overordnede diskussion og afsluttes med en redegørelse af begrebet idéer, der vil danne afsæt for næste afsnit; Erfaring og læring.

Her vil begreberne blive udfoldet og diskuteret med udgangspunkt i underliggende begreber, såsom tænkning og erkendelse. I forlængelse af afsnittet diskuteres Deweys kritik af dualisme og forholdet mellem individ og verden. Diskussionen afsluttes med en inddragelse af hermeneutikken. Opgaven afsluttes med en kritik af egen opgave, der rummer elementer til perspektivering, derefter en kritik af Dewey og afslutningsvis en konklusion.

Der vil igennem hele opgaven være overlap mellem de behandlede emner og der tilstræbes en stor sammenhæng. Dette skyldes delvist formuleringen af det stillede spørgsmål, men i særdeleshed Deweys filosofi, som netop fordrer dette. Derfor vil bl.a. begreberne erfaringen og læring også bli-ve forklaret med udgangspunkt i et kohærent forhold og med inddragelse af andre af opgavens em-ner. Af samme grund er introduktionen heller ikke udelukkende af redegørende karakter.

Til opgavens besvarelse er der først og fremmest anvendt uddrag fra Deweys værk; Demokrati og Uddannelse og sekundært uddrag fra Svend Brinkmanns bog; John Dewey – en introduktion, som i mindre omfang er suppleret med andre værker . Besvarelsen vil desuden tage udgangspunkt i tileg-net viden og notater fra forelæsninger omhandlende Dewey... Køb adgang for at læse mere

John Dewey | Pædagogisk filosofi opgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.