Det motiverende læringsmiljø | PL kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 17
  • 4863
  • PDF
  • 2018
  • 27-06-2019

Det motiverende læringsmiljø | PL kompetencemålsprøve

PL prøven om Det motiverende læringsmiljø.

Prøve i PL-modulerne: Specialpædagogik, Elevens Læring Og Udvikling, Almen Undervisningskompetence.

Problemformulering
Hvordan kan lærere i samarbejde med forældre tilrettelægge differentieret undervisning som har fokus på det gode læringsmiljø og motivation?

Indhold

Indledning 3
Undervisningsforløbet 4
Case 6
Problemformulering 6
Metodeafsnit 7
Motivation 7
Læringsmiljø 9
Anerkendende tilgang til eleverne 10
Lærer-forældre samarbejdet med forældre i udsatte positioner 13
Lærerens syn på forældrene 14
Undervisningsdifferentiering 14
Zone for nærmeste udvikling 15
Konklusion 16
Bibliografi 17

Uddrag

Indledning
Et godt læringsmiljø er afgørende for at børn lærer, trives samt udvikles. Der er nogle forskellige faktorer som skal være i spil for at kunne skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor undervisningsdifferentiering er en af dem. Udgangspunktet i undervisningsdifferentiering er, at der skal tages hensyn til elevernes forskellighed og samtidig udvikle et godt og lærerigt fællesskab i klassen. Gennemførelsen af enhedsskolen med folkeskoleloven i 1993, var med til at gøre undervisningsdifferentieringsbegrebet mere centralt i folkeskolen, hvilket blandt andet kan ses i § 18 som lyder: ”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op folkeskolens formål, mål om faget samt emner og varieres til den enkelte elevs behov og forudsætninger”. Heraf bliver det vores job som professionelle lærer at kunne ”se, forstå, reflektere, forklare og legitimere handlinger i praksis”, hvilket der blandt andet vil blive gjort i opgaven.
Denne opgave vil belyse forskellige handlings- og udviklingsplaner i forhold til et undervisningsforløb samt en case som vil blive uddybet og analyseret med teori og forskningsresultater.

Undervisningsforløbet
I forbindelse med vores praktikforløb på X har vi i 8. klasse haft forløbet 'Rig og fattig'. Forløbet bestod af 2 dobbeltlektioner, hvor vi særligt havde fokus på at undervisningsdifferentiere indenfor de didaktiske kategorier - mål, indhold, undervisnings-arbejds- og organisationsformer, undervisningsmaterialer samt evaluering. Grunden til vores fokus på dette, er, at den professionelle lærer skal prøve at tilrettelægge undervisningen, så hver enkel elev kan få det mest mulige læringsudbytte ud af undervisningen (Kristensen & Laursen, Gyldendals pædagogikhåndbog, 2013)

I forhold til mål var det svært at lave individuelle mål for eleverne, idet vi ikke kendte dem. Heraf havde vi lavet nogle fælles læringsmål for lektionerne, og startede første dobbeltlektion ud med basale begreber og forklarede dem grundigt, for at finde ud af, hvor elevernes faglige niveau lægger. Efterfølgende skulle de parvis lave nogle forskellige opgaver som der blev samlet op på undervejs, for at sikre at alle eleverne havde forstået det rigtigt. Selvom vi ikke kunne formå at... Køb adgang for at læse mere

Det motiverende læringsmiljø | PL kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.